Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Загальні параболічні крайові задачіШифр дисципліни: Р6.7
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 5, семестр - 9, всього годин 68, на тиждень - 3 лекційні і 1 практична.

Мета курсу: студенти повинні опанувати основні поняття параболічні за І.Г. Петровським системи, постановку задачі Коші та мішаних крайових задач, алгоритми їх розв'язання та результати про коректність цих задач.

Студент повинен знати: конструкцію систем і крайових умов, модельні задачі, побудову ядер Пуассона і функцій типу ядер Пуассона, редукцію загальної задачі до інтегральних рівнянь.

Студент повинен вміти: застосовувати перетворення Фур'є і метод перамектрикса до дослідження задачі Коші, використати перетворення Фур'є і Лапласа та оператори дробового диференціювання і інтегрування для встановлення коректності загальної крайової задачі в просторах класичних функцій.

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з доповіддю на семінари виконати контрольну роботу по практичній частині курсу.

Курс базується на дослідженнях вітчизняних і зарубіжних математиків класичних розв'язків параболічних систем із загальними умовами, при яких задачі коректні. Викладені результати та алгоритми їх отримання є перспективними для досліджень задач до лінійних та нелінійних рівнянь з частинними похідними.

За тематикою до даного курсу логічно примикає дисципліна „Крайові задачі з рухомими межами".

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Загорский Т.Я. Смешанные задачи для параболических уравнений. - Львов: ЛГУ, 1962.-ИЗ с.
  2. Эйдельман С.Д. Параболические системи. - М.: Наука, 1964. - 444 с.
  3. Ивасишен С.Д. Матрица Грина параболических граничных задач. - К.: Вища школа, 1990. - 199с.
  4. Солонников В.А. О краевых задачах для линейных параболических систем дифференциальных уравнений общего вида //Тр.мат. ин-та им. В.А. Стекслова АНСССР. - 1965.-Т.83. - С.З. - 162.
  5. Матійчук М.І. Паболічні сингулярні крайові задачі. - Київ. Інститут математики НАН України, 1999. - 176 с.
Викладацький склад

доктор фіз.-мат.наук, професор Матійчук Михайло Іванович

Методика викладання та методи навчання

лекції, контрольні опитування, консультації

Оцінювання

письмовий іспит

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterю^§vщ@ ИЪdchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.