Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Крайові задачі для параболічних рівнянь другого порядкуШифр дисципліни: С5.3в
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 4, семестр - 7, всього годин 68, на тиждень - 2 лекційні і 2 практичних.

Семестр - 8, всього годин 26, на тиждень - 1 лекційна і 1 практична.

Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями сучасної теорії крайових задач для рівнянь параболічного типу, які описують різні фізичні процеси і явища.

Студент повинен знати - постановку крайових задач, методи їх дослідження та результати про коректність задач.

Студент повинен вміти - оволодіти методико моделювання фізичних задач, на базі набутих знань з математичного аналізу, диференціальних рівнянь і рівнянь з частинними похідними розв'язувати конкретні задачі дифузії та теплопровідності.

Студент повинен виконати завдання дня самостійної роботи та успішно виступити з доповіддю на семінарі.

Курс базується на основних поняттях про математичні моделі, які описують класичні рівняння математичної фізики і ставляться задачі від загального вигляду до рівнянь параболічного типу та ілюструються методи їх розв'язання - перетворення Фур'є, редукція задач до інтегральних рівнянь, установлення теорем коректності задач.

Програма курсу націлена на підготовку студента до розуміння і активного сприйняття сучасних досліджень з математики.

До даного курсу логічно пов'язана дисципліна „задачі дифузії та теплопровідності"

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. О.А. Ладыженская и др. Линейные й квазилинейные уравнения параболического типа. - М.: «Наука», 1967. - 736 с.
  2. А. Фридман Уравнения с частными производными параболического типа. - М.:«Мир», 1958. - 437 с.
  3. Эйдельман С.Д. Параболические системы. - М.: «Наука», 1964. - 444 с.
  4. Матійчук МЛ. Параболічні сингулярні крайові задачі. Ін-т матем. НАН України. - К.: 1999. - 176 с.
  5. Л.И. Кямышин Применения параболических потенциалов. Паньи к краевым задачам матем. физики I. II Дифференциальные уравнения. - 1990, Т.26. №5, С.829-841 і 1991, Т.27, №2. С.250-263.
  6. А.Н. Тихонов. А.А. Самарський Уравнение математической физики. Издательство технико-теоретической литературы. - М.: 1953. - 673 с.
  7. Я.Б. Зельдович, А.Д. Мишкыс Элементе математической физики. - М.: „Наука",- 1973.
Викладацький склад

доктор фіз.-мат.наук, професор Матійчук Михайло Іванович

Оцінювання

усний іспит

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterіЮ©8О@ьЏY[chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.