Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Диференціальні рівнянняШифр дисципліни: Ф2.7
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 2, семестр 3: годин - 68, на тиждень - 4 год. (2 лекц., 2 практ.);

семестр 4: годин - 72, на тиждень - 4 год. (2 лекц., 2 практ.).

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі навчання. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях.

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах програми, основні методи диференціальних рівнянь.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, які пропонуються як у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання.

Для володіння курсу студент повинен опонувати розділами диференціального і інтегрального числення з курсу математичного аналізу. Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні рівнянь із частинними похідними, варіаційного числення, спеціальних курсів, написання курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Самойленко A.M., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Дифенціальні рівняння. - К.: Либідь, 1994.-360с.
  2. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. — М.: Высшая школа, 1991. - 303 с.
  3. Тихонов А.Н., Васильєва А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. - М.: Наука, 1985.-232 с.
  4. Еругин Н.П. и др. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. - К.: Вища школа, 1974. - 472 с.
  5. Смирнов В.И. Курс высшей математики. - М.: Наука, Т.4, Ч.І, 1974. - 336 с.
  6. Самойленко A.M., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференціальні рівняння в прикладах і задачах. - К.: Вища школа, 1994. - 454 с.
Викладацький склад

Петришин Роман Іванович, док.фіз.-мат.наук, професор

Методика викладання та методи навчання

лекції, практичні заняття, консультації

Оцінювання

іспит, залік, колоквіум, контрольні роботи

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterзXЫЁЉG@fЙPchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.