Оновлено
2019-05-24
10:54

Публікації

Публікації викладачів кафедри за 2014-2018 роки

Пукальський І.Д.

 1. И.М.Исарюк, И.Д.Пукальский Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальными условиями и вырождениями. /Укр. мат. журнал. – 2014. – Т.11, №4. – С. 480-496. (Імпакт-фактор: 0,193)
 2. І.М. Ісарюк, І. Д. Пукальський Крайова задача з імпульсними умовами і виродженням для параболічних рівнянь // Укр.мат.журн, 2015. - Т. 67, №10. - С. 1399-1408.
 3. Inna M. Isaryuk and Ivan D. Pukal’skii. The boundary-value problems for parabolic equations with a nonlocal condition and degenerations// Journal of Mathematical Sciences. - Vol. 207, №1, May, 2015. - Р. 26-38. (http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-015-2352-2)
 4. I.D. Pykal’skyi and I.M. Isaryuk. Nonlocal parabolic boundary-value problems with sinqularities // Journal of Mathematical Sciences. Vol. 208, №3. July, 2015. - Р. 327-343. (http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-015-2449-7).
 5. I. M. Isaryuk and I. D. Pukal’skii Boundary-value problem with impulsive conditions and degeneration for parabolic equations // Journal of Mathematical Sciences // Translated from Ukrains`kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 67, №10, pp/ 1348-1357, October, 2015
 6. I. D. Pukal’skii Boundary-value problem for parabolic equations with impulsive conditions and degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 223. №1 May. 2017. p. 60-71.
 7. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 2. 2017. ст. 32-40.
 8. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача зі скісною похідною для параболічного рівняння з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 4. 2017. ст. 40-51.
 9. I. D. Pukal’s’kyi and B. O. Yashan Nonlocal problem multipoint in time for parabolic equation with degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 225. №2 October. 2018.
 10. I. M. Isaryuk and I. D. Pukal’skii  Boundary-value problems with impulsive conditions for parabolic equations  with degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 236. №1 January. 2019. p. 53-70.
 11. Пукальський І.Д. Задача Коші для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням. //Буковинський математичний журнал. ̶ Т.3. № 1, 2015. - C. 90-95.
 12. Ісарюк І.М., Пукальський І.Д. Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т59, №4. 2016. ст. 52-67.
 13. Я.Й. Бiгун, М.I. Матiйчук, I.Д. Пукальський, I.М. Черевко Мiжнародна наукова конференцiя ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування” // Буковинський математичний журнал. 2016. – Т. 4, № 3–4 – С. 8-12
 14. Пукальський І.Д. Параболічні крайові задачі з імпульсними умовами і виродженнями. //IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С.169-170.
 15. Пукальський І.Д. Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами, виродженням і нерівностями. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 259.
 16. Пукальський І.Д. Задача Коші для параболічного рівняння з імпульсною дією і виродженням. //Тези Міжнародної мате-матичної конференції «Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки». – Київ, 2014. – С.110.
 17. І.Д. Пукальський Багатоточкові крайові задачі для параболічних рівнянь з виродженням// Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Михайла Павловича Ленюка (28-30 жовтня 2016р.) м. Чернівці с. 215
 18. М.І. Матійчук, І.Д. Пукальський. Історія кафедри диференціальних рівнянь. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 38-44.
 19. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Перша крайова задача з імпульсною дією для параболічних рівнянь з виродженням // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 100-102.
 20. І.Пукальський, Б. Яшан Одностороння крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсною дією і виродженням  – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 94.
 21. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. – Ч.3-а: Навч. посібник. Видання виправлене та доповнене / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2015. – 460 с.
 22. М.І. Матійчук, І.Д. Пукальський. Кафедра диференціальних рівнянь. 70 років. Історія та сьогодення.-Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016.-96с.
 23. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 304 с.
 24. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. Конспект лекцій та практикум з вищої математики: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 480 с.

Петришин Р.І.

 1. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р. І. Задача Коші для еволюційних псевдо диференціальних рівнянь зі змінними символами / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк, Р.І. Петришин // Нелінійні коливання, 2014. – 17, №3. – С. 314–331.
 2. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь // Доповіді НАН України. – Київ, №1, 2013. – С.7-13.
 3. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // УМЖ. – Київ, №3, 2013. – С.339-353.
 4. Петришин Р.І. Дослідження коливної системи з нефіксованими моментами імпульсної дії / Р.І. Петришин // ІV МІЖНАРОДНА ГАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана: тези доповідей, 30 – 5 липня, 2014. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – с. 162-163.
 5. Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами / Міжнародна математична конференція «Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки» до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Положного Г. М., 23-24 квітня 2014 р., м. Київ, Україна: Матеріали конференції. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С.87.
 6. Городецький В. В., Петришин Р. І., Тодоріко Т. С. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу рiвнянь з частинними похiдними нескiнченного порядку / В.В. Городецький, Р.І. Петришин, Т.С. Тодоріко // Нелінійні коливання, 2015. – 18, №2. – С. 176-191.
 7. Дрінь Я.М., Петришин Р. І. Нелокальна задача для автономних квазілінійних параболічних псевдодиференціа-льних рівнянь з відхиленням аргументу / Я.М. Дрінь, Р.І. Петришин // Нелінійні коливання, 2015. – 18, №2. – С. 200-212.
 8. Петришин Р.І. Усереднення в коливних системах з нефіксованими моментами імпульсної дії. /Р.І. Петришин // Міжнародна наукова конференція «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування», присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І. Фодчука (1936-1992): матеріали конференції, 28-30 вересня, 2016. – Чернівці: , 2016. – С. 84-85.
 9. Бігун Я.Й., Краснокутська І.В., Петришин Р.І. Усереднення в багаточастотних системах із лінійно перетвореними аргументами і точковими та інтегральними умовами // Буковинський математичний журнал. – 2016. – Т. 4, № 3–4. – С. 30–35.
 10. Y. Bihun, R. Petryshyn, I. Krasnokutska Averaging in Multifrequenc Systems with Linearly Nransformed Arguments and with Point and Integral Condstions // The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici: Proc. CMSM 4, June 28 – July 2, 2017. – Chisinau, Moldova, 2017. – P. 241 – 244.
 11. Бігун Я., Петришин Р. Усереднення в багаточастотних системах із лінійно перетвореними аргументами і точковими та інтегральними умовами // Матеріали міжвузівського наукового семінару “Прикладні задачі та ІТ-технології”, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (9-10 червня 2017 року). – Чернівці, 2017. – С. 37-38.
 12. Yaroslav Bihun, Roman Petryshyn, Inessa Krasnokutska Averagink Method in Multifrequency Systems with Delay and Nonlocal Conditionsof // CAIM 2018, Technical University of Moldova, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018. – P. 25–26.
 13. Бігун Я.Й., Петришин Р.І., Краснокутська І.В. Дослідження методом усереднення багаточастотних систем із перетвореними аргументами та нелокальними умовами // Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої пам’яті акад. І.І.Ляшка (Рівне, 2-4 березня 2018 року). – Рівне НУВГП, РДГУ, 2018. – С. 30-32.
 14. Ярослав Бігун, Роман Петришин Про усереднення в багаточастотних системах із перетвореними аргументами й точковими та інтегральними умовами// Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 17-19 вересня 2018 року). – Чернівці, 2018. – С. 46-47.

Матійчук М.І.

 1. Я.Й. Бiгун, М.I. Матiйчук, I.Д. Пукальський, I.М. Черевко Мiжнародна наукова конференцiя ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування” // Буковинський математичний журнал. 2016. – Т. 4, № 3–4 – С. 8-12
 2. Матійчук М.І. Про зв’язок між фундаментальними розв’язками параболічних рівнянь і рівнянь з дробовими похідними та їх застосування. Буковинський математичний журнал 2017р., том 5 № 3-4 с. 122-131
 3. Матiйчук М.I. Про задачу Коші для псевдодиференціального й телеграфного рівняння з дробовою похідною // Буковинський математичний журнал. 2018. – Т.6,  № 1–2  – С. 90-96
 4. Матійчук М.І. Про зв’язок між фундаментальними розв’язками параболічних рівнянь і рівнянь з дробовими похідними / Матійчук М.І.// XVI Між­нар. наук. конф. ім. М. Кравчука, 14–15. 05. 2015, Київ: Мате­ріа­ли конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх за­стосування. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 160–161.
 5. Mykhaylo Matiychuk On the fundamental solution of a parabolic equation with fractional derivatives // Матеріали X Міжн.наук.конф. ім.В.Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. – С. 101.
 6. Матійчук М.І. Про доточкову задачу для параболічного рівняння з дробовою похідною. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 216.
 7. Матійчук М.І. Крайові задачі для сингулярних параболічних рівнянь з дробовими похідними. //IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С.122-124.
 8. М.І. Матійчук, І.Д. Пукальський. Історія кафедри диференціальних рівнянь // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 38-44.
 9. 1. Матійчук М.І., Яшан Б.О. Про крайові задачі для фрактального рівняння дифузії // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 86-87.
 10. Матійчук М. І., Лучко В. М. Про задачу Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння із дробовою похідною. – Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ: Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. с. 110-111.
 11. М. Матійчук Про задача для фрактальних і псевдодиференціальних рівнянь параболічного типу. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 83.
 12. Матійчук М.І. Про функцію Гріна псевдодиференціального рівняння з дробовою похідною. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 147-148. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.
 13. Матійчук М.І., Лучко В.М. Задачі для фрактальних і псевдодиференціальних рівнянь параболічного типу: Навчальний посібник / укл. : М.І. Матійчук, В.М. Лучко. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 324 с.
 14. Матійчук М.І., Лучко В.М. Ефективність проектної діяльності у розвитку учнів на уроках інформатики. Чернівці, 2018. – 104 с.
 15. М.І. Матійчук, Г.М. Перун. Загальні параболічні крайові задачі: науково-методичний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 120 с.

Літовченко В.А.

 1. Литовченко В.А., Унгурян Г.М. Сопряженная задача Коши для параболических типа Шилова систем с нетрицательным родом // Дифф. Уравн. – 2018. – 54(3). – С. 341-357.
 2. Litovchenko V. A., Unguryan G.M. Conjugate Cauchy Problem for Parabolic Shilov Type Systems with Nonnegative Genus // Differential Equations. – 2018. -54(3). - P. 1–17.
 3. Литовченко В.А., Довжицкая И.М. Стабилизация решений парабо-лических типа Шилова систем с неотрицательным родом // Сиб. мат. журн. 2014. Т.55, №2. С.341-349.
 4. Літовченко В.А., Васько О.Б. Локалізація гладких розв'язків вироджених параболічних систем // Бук. мат. журн. - 2014. ‒ Т.2, № 4. ‒ С. 87‒91.
 5. Літовченко В.А. Граничні значення гладких розв’язків вироджених -параболічних рівнянь типу Колмогорова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 13. – 2016. – С. 108-114.
 6. Літовченко В.А., Довжицька І.М. Граничні значення гладких розв’язків для параболічних систем типу Шилова // Збірник праць Інституту мате­матики НАН України. – 2016. – Т.13, № 1. – С.194-203.
 7. Litovchenko V. A., Unguryan G.M. Fundamental solution of the Cauchy problem for the Shilov-type parabolic systems with coefficients of bounded smoothness // Ukr. Mat. Zh. - 2017. – 69(3). - Р. 348-364.
 8. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Простори типу S елементів обмеженої гладкості // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 16. – 2017. – С. 110-128.
 9. Litovchenko V. A., Unguryan G. M. Parabolic systems of Shilov-type with coefficients of bounded smoothness and nonnegative genus // Carpathian Math. Publ. -2017. – 9(1). – P. 10-23. doi:10.15330/cmp.9.1.10-23
 10. Літовченко В.А. Один метод дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічних систем // Укр. мат. журн. – 2018. – 70 (6). – С. 801-811.
 11. Літовченко В.А. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для {p,h}-параболічних систем зі змінними коефіцієнтами // Нелінійні коливання. – 2018. – 21(2). – С. 189-196.
 12. Літовченко В.А. Вища математика для фізичних технічних спеціальностей. У 2 ч. - Ч. І : навч. Посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 311 с.
 13. Літовченко В.А., Унгурян Г.М. Про задачу Коші для параболічних систем типу Шилова з коефіцієнтами обмеженої. – Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ: Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. с. 105-109.
 14. Літовченко В.А. Про параболічні за Шиловим системи із змінними коефіцієнтами. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 137-138. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.

Блажевський С.Г.

 1. Блажевський С.Г. Задача дифузії в триша-ровому напівобмеженому середовищі з м’якими межами. // Буковинський математичний журнал. – 2014. – Т.2, №1. – С. 7-16.
 2. Задача дифузії в тришаровому неоднорідному обмеженому середовищі з м’якими межами // Вісник ХНТУ Вип. №3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016. – С. 319-324
 3. Блажевський С.Г. Моделювання процесу теплопровідності для двошарового симетричного простору із симетричною порожниною // Вісник ХНТУ Вип. №3(62). – Херсон: ХНТУ, 2017. – С. 26-30
 4. Блажевський С.Г. Моделювання процесу дифузії тепла у двошаровому симетричному просторі // Вісник ХНТУ Вип. №3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 29-33
 5. Блажевський С.Г. Нестаціонарне температурне поле в двошаровому тілі. /ІV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня, 2014). Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С. 9-10.
 6. С.Г. Блажевський Про одну задачу дифузії в неоднорідних середовищах з м’якими межами. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 55.
 7. Stepan Blazhevskiy The construct of  diffusion process in heterogeneous environment // Матеріали X Міжнар. наук. конф. ім.  В.Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. - С. 15.
 8. Блажевський С.Г. Нестаціонарне температурне поле в тришаровому просторі //Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена  80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С . 27
 9. Блажевський С.Г. Динамічна задача термопружності для тришарових симетричних просторів. // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 рік., Чернівці: матеріали конференції. - Чернівці, 2016. с. 61-63
 10. Блажевський С.Г. Про одну задачу теплопровідності для двошарового симетричного простору із симетричною порожниною // XVIIІ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2017) [Збірка тез (18-22 вересня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 105-106
 11. С. Блажевський Квазістатичні термопружні поля в двошарових симетричних просторах. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49.
 12. Блажевський С.Г. Про одну задачу теплопровідності для двошарового симетричного простору  //  XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2018) [Збірка тез (17-21 вересня 2018 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2018. – C. 101
 13. Нікітіна О.М., Пилипюк Т.М., Розумовська О.Б., Блажевський С.Г. Інформаційні системи та технології. Частина ІІ. Бази даних та СУБД: Навчальний посібник. — Чернівці, 2018. - 150 с.

Лусте І.П.

 1. I.P.Luste Significance of Dimensionless Size of Support Domain in Element Free Galerkin Method. /Journal of Computational and Applied Mathematics 2014, 276, pp. 20-24. Імпакт-фактор: 1.077 http://www.sciencedirect. com/science/journal/03770427
 2. I.P. Luste. Solition solutions pf Korteweg-de-Vries wquation //Uppsala Sci. Acta, Comp. Math., 45,#1, 2016. -p.15-27.
 3. Luste I.P., Luste O.I. Usage of inverse problems for creation of predesigned distribution of thermoelectric eddy currents //Journal of Thermoelectricity, №4, 2017. - p. 3-8.
 4. Luste I.P. System of boundary problems of thermoelectricity and thermoelasticity //Journal of computational and applied mathematics Supplement 336, 2018. — p. 57-82
 5. Лусте І.П. Обернені задачі термоелектрики //П’ятнадцята міжнародна наукова конфе-ренція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 202-203.
 6. Лусте І.П. Наставник і учитель: 35 років співпраці // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 160-161
 7. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. - Ч.3-а: Навч. посібник. Видання виправлене та доповнене / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте ̶ Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2015. ̶ 460 с.
 8. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 304 с.
 9. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. Конспект лекцій та практикум з вищої математики: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 480 с.

Перун Г.М.

 1. Перун Г.М. Стабілізація розв’язку неперервно збуреної системи стохастичних параболічних рівнянь. //IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національ-ний університет, 2014. – С.158-160. (Понад 200 учасн., 5 країн)
 2. Galyna Perun On solutions of stochastic boundary value problems // Матеріали X Міжнар.наук.конф. ім.В.Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. – С. 124.
 3. Перун Г.М., Ясинський В.К. Існування парного моменту розв’язку задачі Коші для квазілінійного стохастичного параболічного рівняння // Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С. 107-108
 4. Перун Г.М., Ясинський В.К. Існування функції Гріна багатоточкової задачі для напівдифузійного стохастичного параболічного рівняння з запізненням // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 201-203
 5. Ясинський В.К., Перун Г.М. Існування функції Гріна стохастична – точкової задачі Коші для параболічного рівняння вищого порядку з напіввінерівськими збуреннями // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - С. 128-130.
 6. Перун Г.М., Ясинський В.К. Про iснування розв’язкiв двох стохастичних параболiчних рiвнянь // Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій: матеріали семінару, 9-10 червня 2017 року, 2017. - С. 121-123
 7. Г. Перун В. Ясинський Задача Коші для параболічного рівняння з вінеровими збуреннями та відхиленням аргумента – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 91.
 8. М.І. Матійчук, Г.М. Перун. Загальні параболічні крайові задачі: науково-методичний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 120 с.

Ленюк О.М.

 1. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів з включенням вантажів на кінцях. //Вестник ХНТУ. Вып.3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С.341-346.
 2. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Розв’яння задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // Вісник ХНТУ Вип. №3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016. – С. 35-39
 3. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // Вісник ХНТУ Вип. №3(62). – Херсон: ХНТУ, 2017. – С. 60-64
 4. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з навантаженими кінцями // Вісник ХНТУ Вип. №3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 57-62
 5. Ленюк О.М. Крайові задачі для рівняння коливання з включенням вантажу на кінцях. // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 194.
 6. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Специфіка викладання математики у професійно-технічних навчальних закладах. // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика математики. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 141.
 7. Ленюк О. М., Нікітіна О. М., Пилипюк Т. М. З історії розвитку гібридних інтегральних перетворень. // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24—25 груд. 2015 р.). — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 247.
 8. Ленюк О.М., Нікітіна О.М. Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язання задачі динаміки // Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С. 65-66
 9. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтеггрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // XVIIІ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2017) [Збірка тез (18-22 вересня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 121-122
 10. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язування задач математичної фізики // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - С. 76-77.
 11. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з включеннями навантажів на кінцях //  XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2018) [Збірка тез (17-21 вересня 2018 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2018. – C. 116

Лучко В.М.

 1. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. – Т. 3, № 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 60-63.
 2. Лучко В.М Задача Коші для параболічного рівняння над полем p-адичних чиселз з імпульсним впливом // В.М. Лучко /Карпатськi матем. публ. 2014, Т.6, №1, С.104–112.
 3. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні задач алгебри з використанням геометрії // Pedagogy and Psychology :   VI(66), Issue 162 - 2018. – P. 66-69.
 4. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні особливості розв’язування задач з математики підвищеної складності з використанням властивостей і графіків елементарних функцій // Pedagogy and PsychologyVI(74), Issue 180 - 2018. – P. 70-73.
 5. Лучко В.М., Лучко В.С. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел// Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-22 жовтня 2015 року м. Братислава, Словаччина. – В. 2 т. – Т.2. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 89-90.
 6. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем р-адичних чисел // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 204.
 7. Лучко В.С., Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння з оператором Ейлера // Диференціальні рівняння та їх застосування: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О.Перестюка, Ужгород, 19-21 травня 2016 р. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – С. 93-94.
 8. Лучко В.М., Юзва Г.М. Про майже періодичний розв’язок параболічного рівняння //Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С . 68-69.
 9. Матійчук М. І., Лучко В. М. Про задачу Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння із дробовою похідною. – Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ: Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. с. 110-111.
 10. Лучко В. М., Лучко В. С. Двоточкова крайова задача для параболічного рівняння з оператором Ейлера. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 80.
 11. Лучко В. М., Лучко В. С. Задача про знаходження майже періодичного розв’язку для диференціальних рівнянь та систем рівнянь параболічного типу. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 142-143. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.
 12. Петришин Р.І. Диференціальні рівняння / Р.І. Петришин, В.М. Лучко. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – 140 с.
 13. Матійчук М.І., Лучко В.М. Ефективність проектної діяльності у розвитку учнів на уроках інформатики. Чернівці, 2018. – 104 с.

Мельничук Л.М.

 1. Мельничук Л.М. Структура та властивості фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічного рівняння з операторами Бесселя // Буковинський математичний журнал. – T. 4, № 3–4. –Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2016. - С. 119 – 122.
 2. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для виродженого параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами та оператором Бесселя //IV міжнародна ганська конфереція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С.127-128.
 3. Мельничук Л.М. Про структуру фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічного рівняння другого порядку із зростаючими коефіцієнтами та з операторами Бесселя різних порядків // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції.  – Чернівці, 2016.  – С. 175-176.
 4. Мельничук Л.М. Структура та властивості фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічного рівняння із зростаючими коефіцієнтами та з операторами Бесселя //  Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена  80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С.78-79
 5. Л. Мельничук Фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння із зростаючими коефіцієнтами та з операторами Бесселя різних порядків. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 85.
 6. С. Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Л.М. Мельничук Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі: навчальний посібник. - Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2016. - 212с.
 7. С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Л.М. Мельничук. Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі: навчальний посібник. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во “Політехніка”, 2018. - 212 с.

 


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterгЅы@x«Izchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.