Оновлено
2019-05-24
10:54

Тупкало Іван Степанович

Тупкало Іван Степанович

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат фіз.-мат. наук

Тематика наукових досліджень:

Задача Коші, нелокальні задачі та задачі керування для еволюцiйних рiвнянь з операторами Бесселя нескінченного порядку. Список основних наукових та науково-методичних праць:

Статті в міжнародних журналах

 1. Городецький В.В. Задача Кошi для сингулярних еволюцiйних рiвнянь. / В.В. Городецький, І.С. Тупкало // Доповіді НАН України. 2010 . № 12. С. 14-19.
 2. Городецкий В.В. Задача Коши для эволюционных уравнений с операторами Бесселя бесконечного порядка. / В.В. Городецкий, И.С. Тупкало // Дифференциальные уравнения. 2011. Т. 47, № 3 С. 335-348.

Статті у вітчизняних журналах та збірниках наукових праць

 1. Тупкало І.С. Моделювання нестаціонарних температурних полів у неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Лежандра-Фур’є на декартовій вісі. / Іван Степанович Тупкало // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.праць. Вип. 14. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 228-237.
 2. Тупкало І.С. Моделювання нестаціонарних температурних полів у неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Лежандра-Фур’є на обмеженій справа декартовій вісі. / Іван Степанович Тупкало // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.праць. Вип. 15. – Чернівці: Прут, 2007. – С. 297-309.
 3. Тупкало І.С. Моделювання нестаціонарних температурних полів у неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є- Фур’є- Лежандра на декартовій вісі. / Іван Степанович Тупкало // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.праць. Вип. 16. – Чернівці: Прут, 2008. – С. 242-249.
 4. Тупкало І.С. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку / І.С. Тупкало // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 454. Математика. Чернівці: Рута, 2009. С. 116-127.
 5. Городецький В.В. Багатоточкова задача для еволюційних сингулярних рівнянь нескінченного порядку / В.В. Городецький, І.С. Тупкало // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 528. Математика. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 27-35.
 6. Мироник В.І., Тупкало І.С. Дослідження властивостей розв’язків двоточкової за часом задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – вип.6. – Кам’янець-Подільський: нац. ун-т, 2012. – С.171-182.
 7. Тупкало І.С. Нелокальна за часом задача для еволюційного рівняння з оператором Бесселя нескінченного порядку. //Сучасні проблеми механіки і математики: Зб.наук. пр. в 3-х т. /Під заг.ред. Р.М.Кушніра, Б.Й.Пташника. – Львів ІППММ, ім. Я.С.Підстригача. 2013. - Т.3. – С. 156-158.

Тези міжнародних та республіканських конференцій

 1. Задача термінального керування для параболічного рівняння з виродженням /Іван Степанович Тупкало // Студентська наукова конференція Чернівецького Національного університету, 12-13 травня 1999р., Кн.3. Фізико-математичні науки. - Чернівці: ЧДУ, 1999. – С.40-41.
 2. Тупкало І.С. Функція Гріна крайової задачі і задачі оптимального керування /Іван Степанович Тупкало // Студентська наукова конференція Чернівецького Національного університету, присвячена 10-й річниці незалежності України, 10-11 травня 2001р., Кн.2. Природничі та фізико-математичні науки. - Чернівці: ЧНУ, 2001. – С.469-470.
 3. Тупкало І.С. Задача оптимального керування для параболічного рівняння /Іван Степанович Тупкало // III Всеукраїнська наукова конференція „Нелінійні проблеми аналізу": Тези доповідей. - Івано-Франківськ: Плай, 2003.-С. 103.
 4. Тупкало І.С. Про нестандартні задачі в курсі шкільної математики / Іван Степанович Тупкало // Одинадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 18-20 травня 2006р., Київ: Матеріали конференції. - К.: Задруга, 2006. - С. 935.
 5. Тупкало І.С. Сингулярні еволюційні рівняння нескінченного порядку / Іван Степанович Тупкало //Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р., Київ: Тези доповідей. - К.: Задруга, 2008. - С. 400.
 6. Тупкало І.С. Застосування інтерактивних методів навчання у викладанні математики / І. С. Тупкало //Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р., Київ: Тези доповідей. - К.: Задруга, 2008. - С. 346.
 7. Тупкало І.С. Розв’язок задачі Коші для сингулярних еволюційних рівнянь із змінним символом / І.С. Тупкало // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 р., Чернівці). Чернівці: Видавництво «Золоті литаври», 2010. С. 154-155.
 8. Городецький В.В. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку / В.В. Городецький, І.С. Тупкало // Матеріали ХІІ Міжнародної наук. конф. ім. акад. М.Кравчука (13-15 травня 2010, Київ), Т.1 К.: НТУУ ”КПІ”. 2010. С. 115.
 9. Тупкало І.С. Задача Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку / І.С. Тупкало //Третя Міжнародна конференція молодих математиків з диференціальних рівнянь та їх застосувань, присвячена Ярославові Лопатинському (3-6 листопада 2010 р., Львів). Тези доповідей. Донецьк: ТОВ “Цифрова типографія”, 2010. С. 91.
 10. Городецький В.В. Багатоточкова задача для еволюційних сингулярних рівнянь нескінченного порядку / В.В. Городецький, І.С. Тупкало // Міжнародна наукова «Диференціальні рівняння та їх застосування» (8-10 червня 2011 р., Київ). Матеріали конференції. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. С. 64.
 11. Тупкало І.С. Багатоточкова задача для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.422.
 12. Мироник В.І., Тупкало І.С. Дослідження властивостей розв’язків двоточкової за часом задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 220-221.
 13. Мироник В.І., Тупкало І.С. Про властивість розв’язку двоточкової задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь.//IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С.129-131.
 14. Тупкало І.С. Задачі керування для двоточкової за часом задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції.  – Чернівці, 2016.  – С. 242-243

Навчальні посібники

 1. Методика викладання інформатики: Навчально-методичний посібник / Укл.: Ленюк О.М., Лучко В.М., Тупкало І.С. – Чернівці, Рута, 2005. – 72 с.
 2. Нестандартні задачі в курсі шкільної математики: Навчально-методичний посібник / Укл. Тупкало І.С. – Чернівці, Рута, 2006. – 87 с.

Курси, що читає:

 1. Вища математика
 2. Диференціальні рівняння з частинними похідними
 3. Диференціальні рівняння
 4. Математичний аналіз

Додаткова інформація:

Тупкало Іван Степанович (к.ф.-м.н., асистент). З 2002 року працює асистентом кафедри. У 2012 році під керівництвом професора Городецького В.В. захистив кандидатську дисертацію «Задача Коші та нелокальні задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку». Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЛ¦1m@G&*chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.