Оновлено
2019-05-24
10:54

Петришин Роман Іванович

Петришин Роман Іванович

Посада: перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи
Вчений ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор

Нагороди:

У 2000 році нагороджений знаком Відмінник освіти України;

2007 р. отримав почесне звання "Заслужений працівник України";

2008 р. лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

2019 р. лауреат премії НАН України імені М.М. Крилова за видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіка та прикладної математики.

Тематика наукових досліджень:

Дослідження пов’язані з якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь.

 • Yaroslav Bihun, Roman Petryshyn, Inessa Krasnokutska Averagink Method in Multifrequency Systems with Delay and Nonlocal Conditionsof // CAIM 2018, Technical University of Moldova, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018. – P. 25–26.
 • Бігун Я.Й., Петришин Р.І., Краснокутська І.В. Дослідження методом усереднення багаточастотних систем із перетвореними аргументами та нелокальними умовами // Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої пам’яті акад. І.І.Ляшка (Рівне, 2-4 березня 2018 року). – Рівне НУВГП, РДГУ, 2018. – С. 30-32.
 • Ярослав Бігун, Роман Петришин Про усереднення в багаточастотних системах із перетвореними аргументами й точковими та інтегральними умовами// Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 17-19 вересня 2018 року). – Чернівці, 2018. – С. 46-47.
 • Бігун Я.Й., Краснокутська І.В., Петришин Р.І. Усереднення в багаточастотних системах із лінійно перетвореними аргументами і точковими та інтегральними умовами // Буковинський математичний журнал. – 2016. – Т. 4, № 3–4. – С. 30–35.
 • Y. Bihun, R. Petryshyn, I. Krasnokutska Averaging in Multifrequenc Systems with Linearly Nransformed Arguments and with Point and Integral Condstions // The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici: Proc. CMSM 4, June 28 – July 2, 2017. – Chisinau, Moldova, 2017. – P. 241 – 244.
 • Бігун Я., Петришин Р. Усереднення в багаточастотних системах із лінійно перетвореними аргументами і точковими та інтегральними умовами // Матеріали міжвузівського наукового семінару “Прикладні задачі та ІТ-технології”, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (9-10 червня 2017 року). – Чернівці, 2017. – С. 37-38.
 • Петришин Р.І. Усереднення в коливних системах з нефіксованими моментами імпульсної дії // Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена  80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С. 84-85

2016 рік

 • Петришин Р.І. Усереднення в коливних системах з нефіксованими моментами імпульсної дії. /Р.І. Петришин // Міжнародна наукова конференція «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування», присвячена 80-річчю від дня народження професора В.І. Фодчука (1936-1992): матеріали конференції, 28-30 вересня, 2016. – Чернівці: , 2016. – С. 84-85. ( країн)

2015 рік

 • Городецький В. В., Петришин Р. І., Тодоріко Т. С. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу рiвнянь з частинними похiдними нескiнченного порядку / В.В. Городецький, Р.І. Петришин, Т.С. Тодоріко // Нелінійні коливання, 2015. – 18, №2. – С. 176-191.
 • Дрінь Я.М., Петришин Р. І. Нелокальна задача для автономних квазілінійних параболічних псевдодиференціа-льних рівнянь з відхиленням аргументу / Я.М. Дрінь, Р.І. Петришин // Нелінійні коливання, 2015. – 18, №2. – С. 200-212.

2014 рік

 • Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р. І. Задача Коші для еволюційних псевдо диференціальних рівнянь зі змінними символами / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк, Р.І. Петришин // Нелінійні коливання, 2014. – 17, №3. – С. 314–331.
 • Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь // Доповіді НАН України. – Київ, №1, 2013. – С.7-13.
 • Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // УМЖ. – Київ, №3, 2013. – С.339-353.
 • Петришин Р.І. Дослідження коливної системи з нефіксованими моментами імпульсної дії / Р.І. Петришин // ІV МІЖНАРОДНА ГАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана: тези доповідей, 30 – 5 липня, 2014. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – с. 162-163.
 • Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами / Міжнародна математична конференція «Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки» до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Положного Г. М., 23-24 квітня 2014 р., м. Київ, Україна: Матеріали конференції. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С.87.

2013 рік

 • Дрінь Я. М., Петришин Р. І. Задача Коші для автономних квазілінійних параболічних псевдодиференціальних рівнянь з відхиленням аргумента/ Я.М. Дрінь, Р.І. Петришин// Нелінійні коливання, 2013. – 16, №1. – С. 29–37. IF=0.158.

2012 рік

 • Петришин Р.И. Дослідження поведінки осциляторів у резонансному випадку / Р.И. Петришин // Моделирование, управление и устойчивость MCS – 2012. Международная конференция, посвящена 110-летию Н.Г. Четаева и 80-летию В.М. Матросова: тезисы докладов, 10-14 сентября 2012 г. – Крым, Севастополь, 2012 – С. 61.
 • Петришин Р.І. Поведінка розв’язків резонансних імпульсних систем / Р.І. Петришин // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю В.В. Маринця: матеріали конференції, 27 – 29 вересня 2012 р. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2012. – с. 68.
 • Петришин Р.І. Дослідження стійкості інтегрального многовиду імпульсної багато частотної системи / Р.І. Петришин // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, присвячена 70-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 6 – 8 червня 2012 р. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – с. 41.
 • Петришин Р.І., Дерев’янчук М.Я. Апроксимація розв’язків імпульсної системи розв’язками гладкої системи на відрізку та півосі / Р.І. Петришин, М.Я. Дерев’янчук // Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці» присвячена 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: всеукр.наук.конф., 11-13 червня 2012 р., Чернівці: тези допов. – Чернівці, 2012. – С. 123.

2011 рік

 • Р.І. Петришин, Т.М. Сопронюк. Властивості матрицанта лінійної системи з фіксованими моментами імпульсної дії / Р.І. Петришин, Т.М. Сопронюк // Нелінійні коливання. – 2011. – Т. 14, №1. – С. 85-92. IF=0.158
 • Петришин Р.І., Сопронюк Т.М. Про залежність від параметрів матрицанта імпульсної лінійної системи із швидко осцилюючими коефіцієнтами // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Т.1. №3, Математика. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 90–98.
 • Петришин Р.І. Про матрицант однієї системи з імпульсною дією / Р.І. Петришин // Dinamical system modeling and stability investigation. Modelling & Stability : XV International Conference, May 25-27, 2011 : abstracts of conference reports. – Kyiv, Ukraine. – P.114.
 • Р. Петришин. Усереднення одної крайової задачі для багато частотної системи з нефіксованими моментами імпульсної дії / Р. Петришин / / Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробогатька: міжнар. наукова конф., 19 – 23 вересня 2011 р., Дрогобич : тези допов. – Львів, 2011. – С. 162.

2010 рік

 • Петришин Р.І., Сопронюк Т.М. Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь з імпульсною дією: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – 200 с.
 • Сопронюк Т.М. Наближення імпульсної системи з малим параметром системою без імпульсної дії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 5XX. Математика. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 122-127.
 • Р.І.Петришин, Т.М.Сопронюк. Про матрицант одної лінійної системи з імпульсною дією // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. / – Ужгород: УжНУ, 2010. – Вип. 21. – C. 102–118.

2009 рік

 • Петришин Р.І. Усереднення одної багато точкової задачі для резонансної коливної системи з відхиленим аргументом / Міжнар. конф до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди, 8-13 червня 2009 р., Чернівці: тези доп. – Чернівці: 2009. С.144 – 145.
 • Петришин Р.І. Стійкість інтегрального многовиду багаточастотної системи із запізненням // Український математичний конгрес – 2009. – Київ – 2009. Електронний варіант тез на сайті http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/Abstracts/Petryshyn.pdf
 • Петришин Р.І., Данилюк І.М. Побудова інтегрального многовиду коливної системи із запізненням // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 454. – С. 75-84.

2008 рік

 • Петришин Р.І. Усереднення одної імпульсної крайової задачі з параметрами // “Боголюбовські читання, 2008”, Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування. Міжнародна конференція з нагоди 70-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка. Тези доповідей.(16-21 червня 2008 р.) – Мелітополь, Україна, 2008.– С. 92.
 • Данилюк І.М., Петришин Р.І. Оцінка похибки методу усереднення на півосі початкової задачі для багаточастотної коливної системи вищого наближення із запізненням // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. Наук. пр. Вип. 421. Математика. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 30-36.

Курси, що читає:

Диференціальні рівняння

Додаткова інформація:

Петришин Роман Іванович (д.ф.-м.н., професор, з 2005 р. перший проректор ЧНУ). З 1975 р. Р.І.Петришин працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом академіка НАН України професора Самойленка A.M. на тему „Метод усереднення в коливальних системах зі змінними частотами", а в 1995 р. – докторську дисертацію "Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою методу усереднення". Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, з них дві монографії, одна перекладена англійською мовою. Наукові дослідження Р.І.Петришина пов’язані з якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Ним доведені нові теореми про обґрунтування методу усереднення М.М.Боголюбова для багаточастотних гладких та імпульсних резонансних систем. Запропонований ним метод дозволив встановити точні відносні порядку за малим параметром оцінки похибки методу усереднення. Заслужений працівник освіти України (2007 р.). Удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.).


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterІ°@ГсБ?uchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.