Оновлено
2019-05-24
10:54

Лучко Володимир Миколайович

Лучко Володимир Миколайович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Нелокальні крайові задачі для параболічного рівняння вищого порядку по t.

Список основних наукових та науково-методичних праць:

Дисертація

 1. Лучко В.М. Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь вищого порядку по t: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: спец 01.01.02 “Диференціальні рівняння”/ В.М. Лучко. – Чернівці, 2009. – 22 с.
 2. Лучко В.М. Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь вищого порядку по t: дис…кандидата фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Лучко Володимир Миколайович. – Чернівці, 2009. – 147 с.

Статті в міжнародних журналах

 1. Luchko V. M. Cauchy problem for a parabolic pseudodifferential higher-order equation with pulse action // J. Math. Sci. – 2012. – 185, No. 6. – P. 755–777
 2. Luchko V. M. Cauchy problem for a parabolic higher-order equation with pulse action / Journal of Mathematical Sciences. Volume 160, Number 3. – 2009. – P. 296-307. (http://www.springerlink.com/ content/h122242064572 32w/)

Статті у вітчизняних журналах та збірниках наукових праць

 1. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. – Т. 3, № 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 60-63.
 2. Лучко В.М Задача Коші для параболічного рівняння над полем p-адичних чиселз з імпульсним впливом // В.М. Лучко /Карпатськi матем. публ. 2014, Т.6, №1, С.104–112.
 3. Лучко В.М Двоточкова крайова задача для параболічного рівняння над полем p – адичних чисел // В.М. Лучко, В.С. Лучко / Буковинський математичний журнал. – Т. 1, № 1 – 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 103-106.
 4. Лучко В.М. Фундаментальний розв'язок параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // В.М. Лучко, М.І. Матійчук, В.С. Лучко / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. – Вип. 23, № 2. С. 11-16.
 5. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсною дією // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 3. – С. 7-24.
 6. Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболiчного псевдодиференцiального рiвняння вищого порядку / Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. Вип. 2. – 2011. – С. 51-54.
 7. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдо диференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом / Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. Вип. 3. – 2010. – С. 145-148.
 8. Лучко В.М. Про один підхід до побудови розв’язку задачі Коші для параболічного диференціального рівняння вищого порядку // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 року, Чернівці). – Чернівці: Видавництво «Золоті литаври», 2010. – С. 102-103.
 9. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. 2, 2008. – С. 19-25.
 10. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 1. – С. 17-24.
 11. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння вищого порядку по t з імпульсною дією //Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип. 349. Математика. Чернівці: Рута, 2007.-С.83-87.
 12. Лучко В.М.Задача Коші для параболічних систем з імпульсною дією. //УМЖ. – Київ – Т.58, №11, 2006. – С. 1525-1535.
 13. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння вищого порядку по t // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип. 269. Математика. Чернівці: Рута, 2005.-С.63-67
 14. Лучко В.М. Про двоточкову крайову задачу для параболічних рівнянь вищого порядку // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип. 228. Математика. Чернівці: Рута, 2004.-С.51-59.
 15. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні задач алгебри з використанням геометрії // Pedagogy and Psychology :   VI(66), Issue 162 - 2018. – P. 66-69.
 16. Житарюк І.В., Лучко В.М., Лучко В.С. Методичні особливості розв’язування задач з математики підвищеної складності з використанням властивостей і графіків елементарних функцій // Pedagogy and PsychologyVI(74), Issue 180 - 2018. – P. 70-73.

Тези міжнародних та республіканських конференцій

 1. Лучко В.М., Лучко В.С. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем p – адичних чисел// Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-22 жовтня 2015 року м. Братислава, Словаччина. – В. 2 т. – Т.2. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 89-90.
 2. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння над полем р-адичних чисел // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 204.
 3. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного диференціального рівняння над полем p-адичних чисел з імпульсним впливом // Нелінійні проблеми аналізу: V Всеукраїнська наукова конференція: тези доповідей, (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ), – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. – С. 40.
 4. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики»: В 3-х т. / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника/ Тези доповідей. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригала НАН України, 2013. – Т. 3. – С. 142-144.
 5. Лучко В.М. Фундаментальний розв’язок параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку та його застосування / В.М. Лучко, М.І. Матійчук // Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю В.В. Маринця, 27-29 вересня 2012 року. – Ужгород, 2012. – С. 55.
 6. Лучко В.М. Доточкова крайова задача для параболічного рівняння над полем -адичних чисел/ В.М. Лучко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету (м. Чернівці, 11-13 червня 2012 року). – Чернівці, 2012. – С. 107.
 7. Лучко В.М., Матійчук М.І. Задача Коші для параболічної системи псевдодиференціальних рівнянь з імпульсним впливом // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 50-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Яремне, 13-15 жовтня 2011 року). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 62-64.
 8. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного псевдоди-ференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробагатька: Тези доповідей (19 – 23 вересня 2011, Дрогобич, Україна) . – Львів, 2011. – С. 123.
 9. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок псевдо диференціального рівняння вищого порядку / Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С. 113.
 10. Luchko V.M. Construction of a fundamental system of Cauchy problems solutions for parabolic pseudodifferential equation of a higher order with variable symbols //International Conference «Nonlinear Partial Differential Equations», Book of abstract. – National Academy of Sciences of Ukraine Institute of Applied Mathematics and Mechanics. – Dnipropetrovsk, September 6-11 2010. – P. 35-36.
 11. Матійчук М.І. Про задачі з імпульсним впливом для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь: (Український математичний конгрес – 2009, до 100-річчя від дня народження М.М.Боголюбова) [Електронний ресурс] / М.І Матійчук, В.М. Лучко // - Режим доступу до тез :http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/ Abstracts/Luchko.pdf
 12. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсною дією. /Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книга ХХІ, 2009. – С. 98-99.
 13. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдо-диференціального рівняння вищого порядку // II Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» 25-29 травня 2008 року / Тези доповідей. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 130-131.
 14. Лучко В.М. Про періодичний розв’язки параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією// Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька 24-28 вересня 2007 року /Тези доповідей. – Дрогобич, 2007. – С. 175.
 15. Лучко В.М. Cauchy’s problems for parabolic equation of the higher order with pulse action // LYAPUNOV MEMORIAL CONFERENCE. International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov: Book of abstract. – Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, 2007. – p. 94.
 16. Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульсною дією//Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 97.
 17. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного псевдодиференціального рівняння // Тезисы докладов международной конференции „Интегральные уравнения и их применения”, 2005. – С. 92.
 18. Лучко В.М. Про існування періодичного розв’язку параболічного рівняння вищого порядку по t //Тези доповідей Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2005. – С. 62.
 19. Лучко В.М. Про періодичний розв’язок параболічного рівняння вищого порядку по t // Тези доповідей міжнародної конференції, присвяченої 125 річниці від дня народження Ганса Гана, 2004. – С. 57-58.
 20. Лучко В.М. Про одну двоточкову крайову задачу // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції „Нелінійні проблеми аналізу”. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 64.
 21. Лучко В.М., Лучко В.С. Про двоточкову крайову задачу і задачу оптимізації квадратичного функціоналу // Тези доповідей міжнародної наукової конференції шості Боголюбовські читання 26-30 серпня, С.133.
 22. Лучко В.М. Багатоточкові нелокальні задачі для параболічних псевдопараболічних рівнянь високого порядку // Тези доповідей міжнародної конференції „Теорія еволюційних рівнянь міжнародна конференція п’яті Боголюбовські читання Кам’янець-Подільський 22-24 травня 2002 року присвячений пам’яті професору Д.І. Мартинюку”, С.108.
 23. Лучко В.М. Випадок двоточкової параболічної крайової задачі для одного псевдодиференціального рівняння // Тези доповідей міжнародної конференції „Диференціальні рівняння та лінійні коливання” 27-29 серпня, Київ: Ін-т математики НАН України, 2001. – С. 100.
 24. Лучко В.М., Дрінь Р.Я., Дрінь Я.М. Коректна розв’язність задачі Коші для одного параболічного псевдодиференціального рівняння з розривними початковими умовами // Вісник НУ „Львівська політехніка”-2000, №411.- С.131-134.
 25. Лучко В.М. Про розв’язність задачі Коші одного псевдо диференціального рівняння // Матеріали студентської наукової конференції присвяченої 2000- літтю християнства і 125-й річниці Чернівецького університету (11-12 травня): Чернівці, „Рута”, 2000.-С.156-157.
 26. Лучко В.С., Лучко В.М. Задача Коші для параболічного рівняння з оператором Ейлера // Диференціальні рівняння та їх застосування: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О.Перестюка, Ужгород, 19-21 травня 2016 р. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – С. 93-94.
 27. Лучко В.М., Юзва Г.М. Про майже періодичний розв’язок параболічного рівняння //Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С . 68-69.
 28. Матійчук М. І., Лучко В. М. Про задачу Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння із дробовою похідною. – Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ: Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. с. 110-111.
 29. Лучко В. М., Лучко В. С. Двоточкова крайова задача для параболічного рівняння з оператором Ейлера. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 80.
 30. Лучко В. М., Лучко В. С. Задача про знаходження майже періодичного розв’язку для диференціальних рівнянь та систем рівнянь параболічного типу. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 142-143. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.

Навчальні посібники

 1. Перун Г.М. Диференціальні рівняння: навчальний посібник / Г.М. Перун, В.М. Лучко. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 120 с.
 2. Петришин Р.І. Диференціальні рівняння / Р.І. Петришин, В.М. Лучко. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – 140 с.
 3. Матійчук М.І., Лучко В.М. Ефективність проектної діяльності у розвитку учнів на уроках інформатики. Чернівці, 2018. – 104 с.

Курси, що читає:

 1. Диференціальні рівняння
 2. Вища математика
 3. Застосування комп’ютерної техніки до розв’язання задач
 4. Методика викладання інформатики

Додаткова інформація:

Лучко Володимир Миколайович (к.ф.-м.н., доцент). З 2001 р. працював асистентом, а з 2014 року – доцентом кафедри диференціальних рівнянь. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Матійчука М.І. на тему “Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та псевдодиференцiальних рівнянь вищого порядку по t”. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Основні наукові дослідження В.М. Лучко проводи-лися для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь різного порядку. Для таких рівнянь розглядалися: задача Коші, задача про знаходження періодичного розв’язку, задача з імпульсним впливом, нелокальні крайові задачі, задачі про знаходження розв’язку над полем р-адичних чисел. Побудовано розв’язки та доведено теореми про коректну розв’язність таких задач.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster=ЉtC@*‡ЬЌдёchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.