Оновлено
2019-05-24
10:54

Ленюк Олег Михайлович

Ленюк Олег Михайлович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент

Почесні звання:

Майстер спорту України зі спортивного орієнтування (рік присвоєння - 1998)

Нагороди:

Неодноразовий переможець та призер Чемпіонатів України та області зі спортивного орієнтування.

Тематика наукових досліджень:

Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами; підсумовування функціональних рядів та невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень; моделювання коливних процесів з включеннями вантажів на кінцях.

17 квітня 2008 р. на спеціалізованій Вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Городецького Василя Васильовича на тему “Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами” (спеціальність 01.01.02- диференціальні рівняння).

Список основних наукових та науково-методичних праць:

Монографія (препринт)

Ленюк М.П., Ленюк О.М. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридного iнтегрального перетворення типу (Лежандра, Лежандра, Конторовича-Лєбєдєва).- Львiв, 2002.- 48 с. (Препринт/ НАН України. Iн-т прикладних проблем механiки i математики iм. Я.С. Пiдстригача; 02)

Статті у вітчизняних журналах та збірниках наукових праць

 1. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про гладкi розв'язки одного диференцiально- операторного рiвняння параболiчного типу // Iнтегральнi перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України, 1997.- Вип. 14.- С. 60-65.
 2. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про граничнi властивостi гладких розв'язкiв еволюцiйних рiвнянь параболiчного типу з особливостями в коефiцiєнтах // Iнтегральнi перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України, 1997.- Вип. 15.- С. 39-53.
 3. Ленюк О.М., Матiйчук М.I. Двоточкова крайова задача для параболiчних систем з лiнiйним керуванням // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України, 1998.- Вип. 1 (17).- С. 126-135.
 4. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про дробове диференцiювання у просторах типу S' // Доп. НАН України.- 1998.- № 11.- С. 20-24.
 5. Ленюк О.М. Задача Кошi для одного класу параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь вищих порядкiв по t // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр.- Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1999.- С. 131-135.
 6. Городецкий В.В., Ленюк О.М. Множини початкових значень гладких розв'язкiв еволюцiйних рiвнянь з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України.- Вип. 5, 2000.- С. 47-82.
 7. Городецкий В.В., Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Вiсник Київського ун-ту. Серiя: фiз.-мат. науки.- Вип. № 4, 2000.- С. 65-70.
 8. Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь вищого порядку по t, що мiстять оператор диференцiювання нескiнченного порядку // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Чернiвцi: Прут, 2001.- Вип. 7.- С. 142-146.
 9. Ленюк О.М., Стоян Л.С. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридного iнтегрального перетворення типу Фур'є-Фур'є-(Конторовича-Лєбєдєва) // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Чернiвцi: Прут, 2002.- Вип. 9.- С. 138-145.
 10. Ленюк М.П., Ленюк О.М., Стоян Л.С. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридних iнтегральних перетворень типу (Бесселя, Бесселя, Конторовича-Лєбєдєва) // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Чернiвцi: Прут, 2003.- Вип. 10.- С. 149-201.
 11. Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь вищого порядку по t, що мiстять m операторiв диференцiювання нескiнченного порядку // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 191-192. Математика.- Чернiвцi: Рута, 2004.- С. 72-75.
 12. Лакуста К.В., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва) – Лежандра – Ганкеля 2-го роду // Весник Херсонского национального технического университета. Вып. 2(22).– Херсон: ХНТУ, 2005.– С. 162-168.
 13. Ленюк О.М., Шинкарик М.І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідному сегменті // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2005.– Вип. 12.– С. 205-224.
 14. Лакуста К.В., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) на полярній вісі //Весник ХНТУ. Вып.2(25). – Херсон, 2006. – С. 282-286.
 15. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі //Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації: Зб.наук.пр. (за матеріалами Міжнародної науково-методичної конференції). – Київ – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – С. 188-197.
 16. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів в елементах конструкцій з включенням вантажу на кінці // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2006.– Вип. 14.– С. 102-108.
 17. Городецький В.В., Ленюк О.М. Перетворення Фур’є-Бесселя одного класу нескінченно-диференційовних функцій // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2007.– Вип. 15.– С. 51-66.
 18. Ленюк О.М. Перетворення Бесселя одного класу узагальнених функцій типу розподілів // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 336-337. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– С. 95-102.
 19. Городецький В.В., Ленюк О.М. Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами // Доп. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 11-15.
 20. Городецький В.В., Ленюк О.М. Двоточкова задача для одного класу еволюційних рівнянь // Математичні студії. – 2007. – Т. 28, № 2. – С. 175-182.
 21. Ленюк О.М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 349. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2007. – С. 55-65.
 22. Веренич І.І., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Бесселя на сегменті // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2008. – Вип. 17. – С. 15-31.
 23. О.М. Ленюк Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі / М.П. Ленюк, О.М. Ленюк // Математичний вісник НТШ. Том 5: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2008. – С. 102-116.
 24. Ленюк О.М., Шинкарик М.І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва)-Лежандра-Бесселя на сегменті . //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2009. – Вип.18. – С. 80-94.
 25. Ленюк О.М. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на обмеженій справа декартовій півпрямій //Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Фізико-математичні науки: зб.наук.пр./Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Кам.-Под., нац.ун-т ім.І.Огієнка. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац..ун-т ім. І.Огієнка. – 2010. – Вип. 3. – С. 106-121.
 26. Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) на сегменті полярної осі //Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Фізико-математичні науки: зб.наук.пр./Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Кам.-Под., нац.ун-т ім.І.Огієнка. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац..ун-т ім. І.Огієнка. – 2010. – Вип. 4. – С. 114-132.
 27. Ленюк О.М. Гібридні інтегральні перетворення типу Бесселя-Ейлера-Бесселя на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип.19. Частина 1. – С. 59-73.
 28. Ленюк О.М., Шинкарик М.І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) //Вестник ХНТУ. Вып.3(39). – Херсон, 2010. – С.266-271.
 29. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Гібридне інтегральне перетворення Лежандра-Фур’є-Ейлера на полярній осі / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 528. Математика. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 80-87.
 30. Ленюк О.М. Запровадження гібридного інтегрального перетворення Бесселя – Ейлера – Бесселя на полярній осі // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2011. – Вип. 20. – С. 121-130.
 31. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Гібридне інтегральне перетворення типу Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва)-Лежандра на полярній осі // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб. наук. пр.– Т.1, № 4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 80-87.
 32. Ленюк О.М. Запровадження гібридного інтегрального перетворення Бесселя-Ейлера-Беселля на полярній осі //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2012. – Вип. 21(37). – С. 56-66.
 33. Ленюк О.М. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з вантажем на лівому кінці. //Вестник ХНТУ Вып.2(47). – Херсон: ХНТУ, 2013. – С. 197-201.
 34. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів з включенням вантажів на кінцях. //Вестник ХНТУ. Вып.3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С.341-346.
 35. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Розв’яння задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // Вісник ХНТУ Вип. №3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016. – С. 35-39
 36. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // Вісник ХНТУ Вип. №3(62). – Херсон: ХНТУ, 2017. – С. 60-64
 37. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з навантаженими кінцями // Вісник ХНТУ Вип. №3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 57-62

Тези міжнародних та республіканських конференцій

 1. Городецький В., Ленюк О. Задача Кошi для одного класу параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь // Сьома Мiжнародна Наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука (14-16 травня 1998 р., Київ). Матерiали конференцiї.- С. 121.
 2. Ленюк О.М., Матiйчук М.I. Задача Кошi для iнтегро-диференцiальних рiвнянь з параболiчним оператором та оператором згортки // Сучаснi проблеми математики. Матерiали Мiжнародної наукової конференцiї.- Чернiвцi: Рута, 1998.- Частина 4.- С. 55-58.
 3. Lenyuk O. Boundary Properties of Smooth Solutions of One Parabolic Pseudodifferential Equation. International Conference Dedicated to J.P. Schauder. Book of Abstracts.- Lviv, 1999 (August 23-29).- P. 127.
 4. Городецький В.В., Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння. Тези доповiдей Мiжнародної конференцiї 12-14 вересня 2000 р.- Одеса: АстроПринт, 2000.- С. 75-76.
 5. Gorodetsky V.V., Lenyuk O.M. Cauchy Problem for Evolutionary Equations with Differential Operator of Infinite Order. International Conference (Kyiv, August 22-28, 2001). Book of Abstracts.- Donetsk: Institute of Applied Mathematics & Mechanics, 2001.- P. 54.
 6. Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь вищого порядку по t з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Диференцiальнi рiвняння i нелiнiйнi коливання. Тези доповiдей Мiжнародної конференцiї (27-29 серпня 2001 р.).- Київ: Iн-т математики НАН України, 2001.- С. 94-95.
 7. Ленюк П.М., Ленюк О.М. Задача спряження для одної гiперболiчної системи другого порядку // Дев'ята Мiжнародна Наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука (16-19 травня 2002 р., Київ). Матерiали конференцiї.- С. 118.
 8. Ленюк О.М., Стоян Л.С. Зображення сiм'ї невласних полiпараметричних iнтегралiв вiд функцiй Бесселя //Тези доповiдей Мiжнародної наукової конференцiї "Шостi Боголюбовськi читання".- Київ, IМ НАН України, 2003.- С. 123.
 9. Ленюк О.М. Обчислення сiм'ї невласних iнтегралiв вiд функцiй Бесселя // Тези доповiдей III Всеукраїнської наукової конференцiї "Нелiнiйнi проблеми аналiзу".- Iвано-Франкiвськ: Плай, 2003.- С. 58.
 10. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Роль самостійної роботи учнів у підвищенні ефективності уроку математики // Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-10 травня 2003 р., м. Ялта / Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, 2003.- С. 12.
 11. Ленюк О.М. Задача Кошi для диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними нескiнченного порядку // Десята Мiжнародна Наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 13-15 травня 2004 р., Київ: Матерiали конференцiї.- Київ: Задруга, 2004.- С. 159.
 12. Ленюк О.М., Тимкiв Г.I. Коливання навантаженої струни при наявностi тертя // Конференцiя молодих учених iз сучасних проблем механiки i математики iменi академiка Я.С. Пiдстригача / Тези доповiдей.- Львiв, 2004.- С. 89-90.
 13. Ленюк О.М. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридних iнтегральних перетворень (Лежандра, Лежандра-Бесселя) // Мiжнародна математична конференцiя iм. В.Я. Скоробогатька (27 вересня - 1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич) / Тези доповiдей.- Львiв, 2004.- С. 119.
 14. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Підсумовування сім’ї функціональних рядів за власними елементами одного гібридного диференціального оператора 2-го порядку // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2005”. Том 21. Математика.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.– С. 28-31.
 15. Ленюк О.М. Граничні властивості гладких розв’язків для параболічних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання // Мiжнародна конференцiя “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (6-9 червня 2005 р., м. Київ) / Тези доповiдей.– Київ, 2005.– С. 54.
 16. Ленюк О.М. Коливання струни з включенням вантажу на кінці // Международная конференция «Интегральные уравнения и их применения» (29 июня – 4 июля 2005 г., г. Одесса) / Тезисы докладов.– Одесса, 2005.– С. 87.
 17. Ленюк О.М., Ленюк П.М. Моделювання динамічних процесів методом диференціального оператора Бесселя з кусково-сталими коефіцієнтами // Одинадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 18-20 травня 2006 р., Київ: Матерiали конференцiї. – Київ: ТОВ «Задруга», 2006.– С. 179.
 18. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні математики // Одинадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 18-20 травня 2006 р., Київ: Матерiали конференцiї. – Київ: ТОВ «Задруга», 2006.– С. 869.
 19. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів з включенням вантажу на кінці // Мiжнародна конференцiя “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та пам’яті професора Ейдельмана Самуїла Давидовича (11-14 жовтня 2006 р., м. Чернівці) / Тези доповiдей.– Чернівці: Рута, 2006.– С. 86.
 20. Городецький В., Ленюк О. Задача Коші для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич, Україна). Тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 74.
 21. Ленюк О.М. Властивості розв’язків еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // XIV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», присвячена 90-річчю з дня народження проф. О.М. Костовського (2-4 жовтня 2007 р.). Матеріали конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 90-91.
 22. Городецький В.В., Ленюк О.М. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Materialy szwartej Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka: teoria i praktyka − 2007”. Tym 6. Matematyka. Fizuka. Nowoczesne informacijne technologie: Przemysl. Nauka i studia. – С. 7-11.
 23. Моделювання квазістатичних процесів дифузії в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра-Лежандра-Фур’є на полярній осі / Ленюк Михайло Павлович, Ленюк Олег Михайлович // XV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», 23-25 вересня 2008 р., м. Львів. Тези доповідей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 22.
 24. Cauchy Problem and Two-point Problem for Evolutionary Equations with Pseudo-Bessel Operators. // Дванадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матерiали конференцiї. Частина І. – Київ: ТОВ «Задруга», 2008.– С. 240.
 25. Використання ІКТ в навчальному процесі / Ленюк Олег Михайлович, Ленюк Юлія Володимирівна // Дванадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матерiали конференцiї. Частина ІI. – Київ: ТОВ «Задруга», 2008.– С. 246.
 26. Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів методом гібридних інтегральних перетворень типу Фур’є-Ейлера-Бесселя. /Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книга ХХІ, 2009. – С. 85-86.
 27. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі . /Материалы за V Международна наукч. практична конференція «Найновите научни постижения – 2009» (17-25 матра, 2009). – Том. 22. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 53-59.
 28. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Ейлера на полярній осі r ≥ R0 >0 //Третя Міжнародна конференція молодих математиків з диференціальних рівнянь та їх застосування, присвячена Я. Лопатинському (3-6 листопада 2010 р., Львів). Тези: Донецьк. – С. 69-70.
 29. Ленюк О.М. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання /Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С. 106.
 30. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Одна сім’я гібридних інтегральних перетворень /Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька 19-23 вересня 2011. – Дрогобич, 2011. – С. 114.
 31. Ленюк О.М. Крайові задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.273.
 32. Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів методом гібридних інтегральних перетворень типу Фур’є-Ейлера-Бесселя-(Конторовича-Лєбєдєва). /V Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу» : тези доповідей, (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. – 39 с.
 33. Ленюк О.М. Крайові задачі для рівняння коливання з включенням вантажу на кінцях. // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 194.
 34. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Специфіка викладання математики у професійно-технічних навчальних закладах. // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика математики. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 141.
 35. Ленюк О. М., Нікітіна О. М., Пилипюк Т. М. З історії розвитку гібридних інтегральних перетворень. // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24—25 груд. 2015 р.). — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 247.
 36. Ленюк О.М., Нікітіна О.М. Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язання задачі динаміки // Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С. 65-66
 37. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтеггрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // XVIIІ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2017) [Збірка тез (18-22 вересня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 121-122
 38. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язування задач математичної фізики // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - С. 76-77.
 39. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з включеннями навантажів на кінцях //  XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2018) [Збірка тез (17-21 вересня 2018 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2018. – C. 116

Навчальні посібники

 1. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Методичнi вказiвки та контрольнi завдання з курсу "Вища математика". Частина 1.– Чернiвцi: Прут, 2002. 68 с.
 2. Ленюк М.П., Ленюк О.М., Матiєга В.М., Шелестовський Б.Г. Методичнi поради та контрольнi завдання з курсу "Вища математика". Частина 2.– Чернiвцi: Прут, 2003.– 216 с.
 3. Ленюк О.М., Лучко В.М., Тупкало І.С. Методика викладання інформатики: Навчально–методичний посібник.– Чернівці: Рута, 2005.– 72 с.
 4. Варіаційне числення та методи оптимізації: Навчальний посібник / укл. Матійчук М.І., Перун Г.М., Ленюк О.М. –Чернівці: ЧНУ, 2009. – 92 с.
 5. Рівняння математичної фізики: Навчальний посібник / укл. Ленюк М.П., Ленюк О.М. – Чернівці: Прут, 2012. – 152 с.

Курси, що читає:

 1. Інтегральні перетворення та їх застосування;
 2. Історія математики;
 3. Чисельні методи розв’язування крайових задач для рівнянь з частинними похідними;
 4. Інформаційно-комунікаційні технології;
 5. Вища математика; Охорона праці в галузі;
 6. Рівняння математичної фізики,
 7. Варіаційне числення та методи оптимізації;
 8. Методика викладання інформатики.

Додаткова інформація:

Народився 23 серпня 1975 року у м. Чернівці. У 1997 році закінчив кафедру диференціальних рівнянь Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі. На кафедрі працював асистентом з 2000 р., а з 2012 р. – доцентом. Автор біля 80 наукових та науково-методичних праць. З 30 січня по 17 вересня 2015 року був мобілізований до лав Збройних сил України.

E_mail: O.lenyukРЎ­ж@±DЙ›chnu.edu.ua

Web: www.facebook.com/lenyuk.om


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterРЎ­ж@±DЙ›chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.