Оновлено
2019-05-24
10:54

Блажевський Степан Георгійович

Блажевський Степан Георгійович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Дослідження процесів дифузії в неоднорідних середовищах.

Список основних наукових та науково-методичних праць:

Статті у вітчизняних журналах та збірниках наукових праць

 1. Программное обеспечение АСУ ТП для управления литейным комплексом в автоматическом ре­жиме /Блажевский С.Г., Лакуста К.В., Олещук Г.В., Шпакова Т.Н. Программное обеспечение АСУ ТП литейного комплекса для машиностроительных предприятий. – М.: ВНИИТЭНР, 1988.
 2. Статические термоупругие поля в многослойных. пространствах с симетричной полостью //Нелинейные краевые задачи метематической физики и их приложения. Сб.науч.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1992. – С. 23-25.
 3. Термоупругое состояние симметричных пространств /Блажевский С.Г., Ленюк М.П. – Черновиц. ун-т, – Черновцы, 1992. – 85с.
 4. Нестаціонарні температурні поля в багатошарових просторах із симетричною порожниною //Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. АН України, 1992. – в 2-х частинах. – Вип. 2, Ч.1. – С. 3-12.
 5. Нестаціонарні температурні поля в багатошарових суцільних симетричних тілах //Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. АН України, 1992. – в 2-х частинах. – Вип. 2, Ч.2. – С. 3-9.
 6. Нестаціонарні температурні поля в багатошарових симетричних порожнистих тілах //Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. АН України, 1993. – Вип. 3. – С. 3-10.
 7. Квазістатичні термопружні поля в багатошаровому обмеженому симетричному тілі //Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб.науч.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1994. – С. 27-28.
 8. Узагальнена динамічна задача термов'язкопружності для двошарового простору //Нелинейные краевые задачи матем.физики и их приложения. Сб. науч.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1995. – С. 25-27.
 9. Узагальнена динамічна задача термов'язкопружності для двошарової обмеженої тонкої пластини //Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. – Вип. 13. – С. 3-5.
 10. Узагальнена динамічна задача термов'язкопружності для тришарового простору //Крайові задачі термомеханіки. Зб.наук.пр. присвячений 60-річчю від дня народження проф. Коляно Ю.М. Ч.1. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. – С. 62-67.
 11. Узагальнена динамічна задача термов'язкопружності для тришарового півпростору //Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб.наук.пр. до дня 30 жовтня - 60 років від дня народження проф. Ленюка М.П. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. – С. 3-8.
 12. Нестаціонарні температурні поля в ортотропній кусково-однорідній нескінченній смузі-пластині //Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування. Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. – Частина І. – С. 9-11.
 13. Узагальнена динамічна задача термов'язкопружності для двошарового півпростору //Матема­тическое моделирование. Сб.наук.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1996. – С. 45-48.
 14. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Ганкеля 1-го роду - Ганкеля 2-го роду – Конто-ровича-Лєбєдєва /Блажевський С.Г., Ленюк М.П. //Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1997. – Вип. 16. – С. 18-30.
 15. Скінченні інтегральні перетворення, породжені на трискладовій полярній осі r> RQ > 0 гібридним диференціальним оператором Бесселя/Блажевський С.Г., Ленюк М.П. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь, Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1998.– Вип.3.– С.12-24.
 16. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля-Конторовнча-Лєбєдєва в задачах моделювання //Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб.науч.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1998. – С.47-49.
 17. Совін Ярослав Андрійович /Блажевський С.Г., Ленюк М.П. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.праць. – Вип. 2, 1998. – С. 305-307.
 18. Скінченні гібридні інтегральні пертворення типу Бесселя-Конторовича-Лєбєдєва //Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб.науч.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1998. – С. 38-42.
 19. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Бесселя, Конторовича-Лєбєдєва) // Нели­нейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб.науч.тр. – Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1999. – С. 38-42.
 20. Термопружний стан багатошарових симетричних тіл /Блажевський С.Г.,      Ленюк М.П.: Ін-т математики НАН України, 2000. – 130 с.
 21. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля 1-го роду - Ганкеля 2-го роду - (Конторовича-Лєбєдєва) зі спектральним параметром в задачах моделю-вання /Вестник Херсонского государственного университета Вып. 2(8). – Херсон: ХГТУ, 2000. – С. 29-32.
 22. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля 2-го роду - Ганкеля 2-го роду (Конторовича-Лєбєдєва) зі спектральним параметром в задачах моделю-вання.   /Труды   Ин-та   прикладной математики. – Донецк, Т.6.– 2001. – С. 10-14.
 23. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля 1-го роду - (Конторовича-Лебедева) 2-го роду - (Конторовича-Лебедева). //Крайові задачі для диференціа-льних рівнянь: Зб.наук.пр. – Київ: Ін-т матем. НАН України. –Вип.7, 2001. – С. 19-32.
 24. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля 1-го роду - (Конторовича-Лебедева) 2-го роду-(Конторовича-Лебедева) зі спектральним параметром у задачах моделювання. /Вестник Херсон­ского государственного технического ун-та. Вып.2(15). – Херсон: ХГТУ, 2002. – С. 90-94.
 25. Гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля 2-го роду - (Конторовича-Лебедева) на двоскладовому відрізку зі спектральним параметром. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук, праць. – Київ: Ін-т матем. НАН України. –  Вип. 9, 2002. – С. 272-277.
 26. Моделювання процесу дифузії в двоскладовому неоднорідному необмеженому середовищі з м'якою межею. /Вестник Херсонского государственного техноло-гического ун-та. Вып. 3(19). – Херсон: ХГТУ, 2003. – С. 41-45.
 27. Моделювання процесу дифузії в трискладовому неоднорідному необмеженому порожнистому тілі з м’якими межами. //Весник Херсонского национального технического университета. Вып. 2(22). – Херсон: ХНТУ, 2005.– С. 63-68.
 28. Моделювання процесу дифузії тепла в тришаровому симетричному тілі з м’якими межами //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2006. – Вип. 13. – С. 19-30.
 29. Моделювання процесу дифузії в трискладовому неоднорідному обмеженому порожнистому тілі з м’якими межами //Весник ХНТУ. Вып.2(25). – Херсон, 2006. – С. 66-75.
 30. Розв’язання задачі дифузії із рідкої фази в тверду фазу обмеженого об’єму //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2006. – Вип. 14. – С. 19-30.
 31. Блажевський С.Г., Ленюк М.П.  Про одну задачу дифузії з рідкої фази обме-женого об’єму в оточуючу тверду фазу обмеженого об’єму //Весник Херсо-нського государственного ун-та. Вып.2(28). – Херсон ХГТУ, 2007.– С.48-53.
 32. Моделювання процесу дифузії в середовищі з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Бесселя-(Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя /Блажевський Степан Георгійович // Вестник ХНТУ. Вып.2(31). – Херсон, 2008. – С. 57-61.
 33. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера-Фур’є на полярній осі  3.0  //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2008. – Вип.17. – С. 3-14.
 34. Блажевський С.Г., Готинчан І.З. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Фур’є на декартовій осі. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2009. – Вип.18. – С. 3-11.
 35. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Фур’є-Ейлера на обмеженій справа піввісі. //Вестник приурочен к 50-летию ХНТУ. Вып.2(35). – Херсон, 2009. – С. 101-106.
 36. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами гібридного диференціального оператора Фур’є-Фур’є-Ейлера на полярній осі. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип.19. Частина 1. – С. 3-12.
 37. Блажевський С.Г., Ленюк М.П. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора на декартовій вісі. //Вестник ХНТУ. Вып.3(39). – Херсон, 2010. – С. 77-83.
 38. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Фур’є-Ейлера на сегменті Equation полярної осі /Крайові задачі  для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.  – Чернівці: Прут, 2011. – Вип. 20.  – С. 3-14.
 39. Блажевський С.Г., Ленюк М.П. Моделювання теплових процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Фур’є на полярній осі. //Вестник ХНТУ Вып.3(42), - Херсон, 2011. – С. 87-92.
 40. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридних диференціальних операторів (Фур’є, Ейлера, Бесселя) /М.П.Ленюк, С.Г.Блажевський. – Львів, 2011. – 60 с. - (Препринт /НАН України Ін-т прикл.пробл.механ. і матем. Я.С.Підстригача; 04.11).<
 41. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідному середовищі з м’яки-ми межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра-Бесселя-Фур’є на полярній осі. //Вестник ХНТУ Вып.2(45). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 56-62
 42. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищ з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-Ейлера на сегменті  3.0 полярної осі. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2012. – Вип. 21(37). – С. 3-11.
 43. Степан Блажевський Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Ейлера на сегменті [R0, R3] полярної осі. //Сучасні проблеми механіки і математики: Зб.наук. пр. в 3-х т. /Під заг.ред. Р.М.Кушніра, Б.Й.Пташника. – Львів ІППММ, ім. Я.С.Підстригача. 2013. - Т.3.  – С. 110-111.
 44. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Ейлера-Ейлера-Фур’є. //Вестник ХНТУ Вып.2(47). – Херсон: ХНТУ, 2013. – С. 54-58.
 45. Блажевський С.Г. Задача дифузії в триша-ровому напівобмеженому середовищі з м’якими межами. // Буковинський математичний журнал. – 2014. – Т.2, №1. – С. 7-16.
 46. Задача дифузії в тришаровому неоднорідному обмеженому середовищі з м’якими межами // Вісник ХНТУ Вип. №3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016. – С. 319-324
 47. Блажевський С.Г. Моделювання процесу теплопровідності для двошарового симетричного простору із симетричною порожниною // Вісник ХНТУ Вип. №3(62). – Херсон: ХНТУ, 2017. – С. 26-30
 48. Блажевський С.Г. Моделювання процесу дифузії тепла у двошаровому симетричному просторі // Вісник ХНТУ Вип. №3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 29-33

Тези міжнародних та республіканських конференцій

 1. Моделирование нестационарных энергетических процессов в объектах многослойных конструкций //Научно-техническая конференция «Проблемы эко-логии и ресурсосбережения «Экоресурс - 1». Тезисы докладов. – Черновцы, 1990. – секция №5 «Математическое моделирова­ние в ресурсосбережении». – С. 152.
 2. Новые подходы к решению задач термомеханики кусочно-однородных структур /Блажевский С.Г., Лусте И.П. //Третья Всесоюзная конференция «Новые подходы к решению дифференциа­льных уравнений». Тезисы докладов. – Москва: Вычислительный центр АН СССР, 1991. – С. 11.
 3. Типовые задачи термомеханики кусочно-однородных структур /Блажевский С.Г., Лусте И.П. //VIII Республик, конференция. «Нелинейные задачи матем. физики и задачи со свободной границей». Тезисы докладов.–Донецк, 1991.–С.17.
 4. Моделированных квазистатических термоупругих полей в многослойном симет-ричном пространстве /ІV Межреспублик, симпозиум «Остаточные напряжения: моделирование и управление». Тезисы докладов. – Пермь, 1992. – С. 15.
 5. Динамические и обобщенные динамические задачи термоупругости многослойных симметричес­ких пространств /Блажевский С.Г., Лусте И.П. //Международная научная конференция «Диффе­ренциальные и интегральные уравнения. Математическая физика и специальные функции». Тезисы докладов. – Самара, 1992. – С. 34-35.
 6. Динамическая задача термоупругости для многослойных пространств с симетричной полостью /Тези міжнародної конференції, присвяченої пам'яті акад. М.Кравчука. – Київ-Луцьк, 1992. – С. 20.
 7. Динамічна задача термопружності для кільчастих симетричних тіл //Міжнародна математична конференція, присвячена пам'яті Ганса Гана. Тези доп. – Чернівці: Рута, 1994. – С.88.
 8. Квазістатичні температурні поля в кільчастих суцільних симетричних тілах /Блажевський С.Г., Садова Г.М. //Матеріали наукової конференції, викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування чернівецького ун-ту. Том. 2. Фізико-матем. науки. – Чернівці: Рута, 1995. – С. 100.
 9. Моделювання динамічних полів дифузійного переносу в багатошарових осесиметричних пористих тілах //Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя. Тези доповідей. – Тернопіль, 24-28 травня 1995. –С. 14.
 10. Нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропної напівобмеженої кусково-однорідної нескінченної пластини /Тези IV міжнародної конференції ім. акад. М.Кравчука. – К.: 1995. – С. 41.
 11. Нестаціонарні температурні поля в кусково-однорідних ортотропних пластинах //IV Міжнародна конференція з механіки неоднорідних структур. Тези доповідей. – Тернопіль, 1995. – С. 104.
 12. Нестаціонарні температурні поля в кусково-однорідних ортотропних напівобме-жених пластинах //Всеукраїнська конференція "Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування", присвячена 60-річчю від дня народження В.І.Фодчука (15-18 травня 1996). Тези доповідей. – К.: 1996. – С.19.
 13. Застосування методу пружно-в'язкопружної аналогії для відшукання розв'язків узагальненої динамічної задачі термов'язкопружності для тришарового півпростору //Шоста Міжнародна наукова конференція ім.акад. М.Кравчука (15-17 травня). Матеріали конф. – Київ, 1997. – С.19.
 14. Узагальнена динамічна задача термов'язкопружності для тришарової тонкої пластини //Наукова конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Володимира Левицького. Тези доповідей. – Тернопіль, 1997. – С. 14-16.
 15. Побудова скінченних гібридних інтегральних перетворень Ганкеля 2-го роду-Ганкеля 2-го роду - Конторовича-Лєбєдєва //Сьома Міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука (14-16 травня 1998). Матеріали конференції. – Київ. – С. 47.
 16. Квазістатичні термопружні поля в багатошарових симетричних тілах //Міжна-родна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки і математики", присвя-чено 70-річчю Я.С Підстригача та 25-річчю Ін-ту прикладних проблем механіки і математики (25-28 травня). Матеріали конференції. – Львів, 1998. – С. 182.
 17. Динамічне термопружне поле в багатошаровому порожнистому симетричному тілі. //Матеріали міжнародної конференції "Сучасні проблеми математики". – К.: Ін-т матем. НАН України, 1998.
 18. One family of finite integral transformations generated by a hybrid defferential Bessel operator. //Матеріали міжнародної конференції "Нелінійні диференціальні рівняння", присвяченої Г.П.Шаудеру. – Львів: серпень 23-29 1999. – С. 26-27. (//Book of abtracts. International Conference Dedicated to J.P. Schauder. Lviv, august 23-29 1999. – p. 26-27.)
 19. Гібридні інтегральні перетворення Бесселя на двоскладовому відрізку із спектральним параметром //Матеріали міжвузівсько-регіональної наукової конфе-ренції, присвяченої 70-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград, 1999. – С. 15-17.
 20. Про одну регулярну спектральну задачу Штурма-Ліувілля. //Матеріали Міжнародної конф. "Диференціальні рівняння і нелінійні коливання". – К.: (серпень 27-29). – 2001. – С. 18.
 21. Про один метод розв'язування задач квазістатики для багатошарових порожнистих симетричних тіл. //Тези Міжнародної наук. конф. "Нові підходи до розв'язування диференціальних рівнянь". – Дрогобич, жовтень 1-5 2001. – С. 21.
 22. Про побудову одного типу скінченних гібридних інтегральних перетворень. //IX Міжнародна наук. конф. ім. акад. М.Кравчука (16-19 травня 2002). Матеріали конференції. – К.: – С. 21.
 23. Інтегральні перетворення для кусково-однорідних циліндричних областей з м'якими межами /С.Г. Блажевський, М.П. Ленюк. Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П'яті Боголюбовські читання (Кам'янець-Подільский, 22-24 травня 2002 p.): Тези доповідей. –  С. 29.
 24. Про одну регулярну спектральну задачу Штурма-Ліувілля. //Тези Міжнародної наукової конференції „Шості Боголюбовські читання". – Київ, 26-30 серпня, 2003. – С. 33.
 25. Один тип гібридних інтегральних перетворень із спектральним параметром на двоскладовій осі 3.0 . //Тези III Всеукраїнської наукової конференції „Нелінійні проблеми аналізу". – Івано-Франківськ. 9-12 вересня 2003р. – С. 13.
 26. Один тип нових гібридних інтегральних перетворень із спектральним параметром на двоскладовому відрізку. //X Міжнародна конференція  ім. акад. М.Кравчука (13-15 травня  2004  p.). Матеріали конференції. – К.: 2004. – С. 37.
 27. Про побудову одного типу гібридних інтегральних перетворень на трискладовому сегменті. //Міжнародна конференція присвячена 125-річчю від дня народження Ганса Гана. Матеріали конф. – Чернівці: 2004. – С. 16-17.
 28. Нестаціонарне температурне поле в двошаровому порожнистому симетричному тілі з м'якими межами. //Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Ско-робагатька (27 вересня - 1 жовтня 2004р., м.Дрогобич). – Львів: 2004. – С. 25.
 29. Одна регулярна спектральна задача Штурма-Ліувілля //Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 14.
 30. Деякі нові скінченні гібридні інтегральні перетворення із спектральним параметром на трискладовій полярній вісі 3.0 //ХІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 18-20 травня 2006 р., Матеріали конференції. – К.: ТОВ «Задруга», 2006. – С. 31.
 31. Нестаціонарне температурне поле в тришаровому порожнистому симетричному тілі з м’якими межами //Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич, Україна). Тези доповідей. –  Львів, 2007. – С. 29.
 32. Інтегральні перетворення типу Фур’є-Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя   на полярній вісі 3.0  /Блажевський Степан Георгійович //Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р., Київ: Тези доповідей. – К.: Задруга, 2008. – С. 505.
 33. Блажевський С.Г., Ленюк М.П. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з мякими межами методом гібридного диферен-ціального оператора Фур’є-Фур’є-Ейлера на декартовій вісі. //Материалы за V Международна науч. практична конференція «Найновите научни постижения – 2009» (17-25 матра, 2009). – Том. 22. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 59-64.
 34. Блажевський С.Г. Узагальнена динамічна задача термов’язкопружності для двошарової пластини //Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 року, Чернівці). – Чернівці: Видавництво «Золоті литаври», 2010. – С. 36-38.
 35. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів неоднорідних середовищ з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Фур’є //Третя Міжнародна конференція молодих математиків з диференціальних рівнянь та їх застосування, присвячена Я.Лопатинському (3-6 листопада 2010 р., Львів). Тези: Донецьк. – С. 40-41.
 36. Блажевський С.Г., Ленюк М.П. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищ з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Фур’є //Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Stosowane naukowe opracowania – 2010”. Volume 8. Techniczne nauki. Matematyka. Nowoczesne informacyjne technologie. Fizyka. Budownictwo i architektura. Fizyczna kultura i sport.: Przemysl. Nauka i studia. – P. 39-44.
 37. Блажевський С.Г. Нестаціонарні температурні поля в ортотропній кусково-однорідній нескінченній пластині. /Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька 19-23 вересня 2011. – Дрогобич, 2011. – С. 19.
 38. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів методом гібридних диференціальних операторів в кусково-однорідних середовищах з м’якими межами /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С. 77.
 39. Блажевський С.Г. Нестаціонарне температурне поле в двошаровому тілі. /ІV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня, 2014). Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С. 9-10.
 40. С.Г. Блажевський Про одну задачу дифузії в неоднорідних середовищах з м’якими межами. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 55.
 41. Stepan Blazhevskiy The construct of  diffusion process in heterogeneous environment // Матеріали X Міжнар. наук. конф. ім.  В.Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. - С. 15.
 42. Блажевський С.Г. Нестаціонарне температурне поле в тришаровому просторі //Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена  80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С . 27
 43. Блажевський С.Г. Динамічна задача термопружності для тришарових симетричних просторів. // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 рік., Чернівці: матеріали конференції. - Чернівці, 2016. с. 61-63
 44. Блажевський С.Г. Про одну задачу теплопровідності для двошарового симетричного простору із симетричною порожниною // XVIIІ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2017) [Збірка тез (18-22 вересня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 105-106
 45. С. Блажевський Квазістатичні термопружні поля в двошарових симетричних просторах. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49.
 46. Блажевський С.Г. Про одну задачу теплопровідності для двошарового симетричного простору  //  XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2018) [Збірка тез (17-21 вересня 2018 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2018. – C. 101

Навчально-методичні посібники

 1. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри /Блажевський С.Г., Ленюк М.П. /Методичні розробки практичних занять.– Чернівці: ЧДУ, Рута, 1995.– 55с.
 2. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри: Навчальний посібник. /Укл.   С.Г. Блажевський. – Чернівці: Рута, 2000. – 130 с.
 3. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 1. /Петришин Р.І., Блажевський С.Г. – Чернівці: Рута, 2001. – 186 с.
 4. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 2. /Петришин Р.І., Блажевський С.Г. – Чернівці: Рута. 2002. – 192 с.
 5. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 1. /Петришин Р.І., Блажевський С.Г. Видання 2-е виправлене і доповнене. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 204 с.
 6. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 2. Петришин Р.І., Блажевський С.Г. Видання 2-е виправлене і доповнене. – Чернівці: Технодрук, 2004. – 205 с.
 7. Диференціальні рівняння: Навчальний посібник. Частина 1 / Петришин Роман Іванович, Блажевський Степан Георгійович. – Чернівці: Рута, 2008. – 70 с.
 8. Диференціальні рівняння: Навчальний посібник. Частина 2. /Р.І. Петришин, С.Г. Блажевський. – Чернівці: Рута, 2009. – 86 с.
 9. Математичний аналіз: Методичний посібник. Частина І. /укл. С.Г. Блажевський, І.П. Лусте.  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 112 с.
 10. Нікітіна О.М., Пилипюк Т.М., Розумовська О.Б., Блажевський С.Г. Інформаційні системи та технології. Частина ІІ. Бази даних та СУБД: Навчальний посібник. — Чернівці, 2018. - 150 с. 

Курси, що читає:

 1. Математичний аналіз
 2. Диференціальні рівняння
 3. Вища математика

Додаткова інформація:

Блажевський Степан Георгійович (к.ф.-м.н., доцент). З 1988 працював асистентом, а з 2001 року – доцентом кафедри. В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Ленюка М.П. на тему “Класичні задачі термопружності для багатошарових пластин і симетричних тіл”. Автор 116 наукових та науково-методичних праць. Об’єктом його наукових досліджень є: побудова скінченних гібридних інтегральних перетворень, що породженні диференціальними операторами Бесселя, Фур'є, Лежандра як із спектральним параметром, так і без нього; їх застосування до розв’язання задач квазістатики і динаміки; моделювання процесів дифузії у багатошарових неоднорідних середовищах.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterы{p@hqРAchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.