Оновлено
2019-05-24
10:54

Матійчук Михайло Іванович

Матійчук Михайло Іванович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:

Дослідження розв’язків сингулярних параболічних і еліптичних крайових задач та їх застосування до задач теорії оптимального керування і задач проблеми Стефана.

Список основних наукових та науково-методичних праць:

Дисертації

 1. Исследование классических решений линейных параболических и некоторых эллиптических граничных задач. - Автореферат доктор, дисс. - Киев: Ин-т математ. АН УССР, 1980.- 34 с.
 2. Исследование классических решений линейных параболических и некоторых эллиптических граничных задач: Диссерт. докт. физ.-мат. наук. – Киев: Ин-т математ, АН УССР, 1980. - 297 с.
 3. Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем, коэффициенты которых удовлетворяют интегральному условию Гельдера и их применения: Автореферат канд. дисс. – Воронеж, 1964.-12 с.
 4. Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем, коэффициенты которых удовлетворяют интегральному условию Гельдера и их применения: Диссерт. канд. физ.-мат. наук. - Черновцы, 1964. - 137 с.

Монографії

 1. Матійчук М.І. Параболічні та еліптичні задачі у просторах Діні: Монографія /М.І.Матійчук. – Чернівці, 2010. – 248 с.
 2. Параболічні сингулярні крайові задачі. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1999. – 176 с.
 3. Параболічні та еліптичні крайові задачі з особливостями. - Чернівці: Прут, 2003. - 246 с.

Статті в міжнародних журналах

 1. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их применения к краевым задачам. V // Дифференц. уравнения. - 1992. - 28, N 3. - С. 501-508.
 2. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их применения к краевым задачам. IV // Дифференц. уравнения. - 1978. - 14. N 5. - С. 885-899.
 3. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их применения к краевым задачам. III // Дифференц. уравнения. - 1978. - 14, N 2. - С. 291-303.
 4. Задача с косой производной для параболических уравнений с минимальной гладкостью и вырождениями// Изв. АН СССР. Сер. мат. - 1976. - 40, N4. - С. 907-921.
 5. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их применения к краевым задачам. II // Дифференц. уравнения. - 1975. - 11, X 7. - С. 1293-1303.
 6. Фундаментальные решения параболических систем с разрывными коэффициентами и их применения к краевым задачам. І // Дифференц. уравнения. - 1974. - 10, N 8. - С. 1463-1474.
 7. О коректной разрешимости задачи с косой производной для параболических уравнений в пространствах Дини// Докл. АН СССР. - 1973. - 209, X 3. - С. 551-554.
 8. О краевых задачах для параболических систем с оператором Бесселя// Докл. АН СССР. - 1971. - 139, N 4, - С. 773-775. (Співавтор Крехівський В.В.)
 9. О граничных задачах для параболических и эллиптических уравнений второго порядка в пространствах Дини// Докл. АН СССР. - 1971. - 188, N 3. - С. 533-536. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 10. Фундаментальные решения и задача Копій для линейных параболических систем с оператором Бесселя// Докл. АН СССР. - 1968. - 181. № 6. - С. 13-20. (Співавтор Крехівський В.В.)
 11. О параболических системах с непрерывными по Дини коэффициентами// Труды семи-нара по функц. анализу. - Воронеж, 1967. - Вып. 9. - С. 54-83. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 12. О параболических системах с коэффициентами, удовлетворяющими условию Дини// Докл. АН СССР. 1965.- 165, N 3. - С. 482-485. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 13. Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем с коэффициентами, удовлетворяющими интегральному условию Гельдера// Докл. АН СССР. - 1963. - 150, N 3. - С. 480-483.

Статті у вітчизняних журналах та збірниках наукових праць

 1. А.О. Данилюк, М.І. Матійчук Задача Коші для параболічних систем інтегро-диференціальних рівнянь з оператором типу фредгольма. /Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб.наук.пр. – Т.2, № 1. – 2012. – С. 16-23.
 2. Лучко В.М., Матійчук М.І. Задача Коші для псевдодиференціальної системи рівнянь з імпульсним впливом /Прикарпатський вісник НТШ. Число 1(13). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 23-27.
 3. Матійчук М.І. Задачі для рівнянь зі спеціальним параболічним оператором дробового диференціювання. /Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб.наук.пр. – Т.1, № 1-2. – 2011. – С. 105-113.
 4. Матійчук М.І. Задачі для рівнянь зі спеціальним параболічним оператором дробового диференціювання. //УМЖ. – №8, Т.61, 2009. – С. 1088-1097.
 5. Про параболічні та еліптичні крайові задачі в просторах Діні. // Крайові задачі для диференціальних рівнянь. Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2008 Вип. 17. – С. 86-107.
 6. Оцінки матриці Гріна в чверті простору В-параболічної системи з імпульсною дією. /Масікевич Марина Іванівна, Матійчук Михайло Іванович// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 374. Математика. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 88-95.
 7. Матійчук М.І., Данилюк А.О. Про параболічну крайову задачу з ваговими крайовими умовами. //Нелинейные граничные задачи: Сборник научных трудов ИПММ. – Донецк, 2008. – Вип.18. – С. 107-115
 8. Застосування квазіфункції Гріна до розв’язання квазілінійної параболічної задачі //Крайові задачі для параболічних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2006. – Вип. 13. – С. 153-164.
 9. Задача Коші для параболічних систем з імпульсною дією. //УМЖ. – Київ – №11, 2006. – С. 325-335. (Співавтор Лучко В.М.)
 10. Загальна параболічна крайова задача з інтегральними умовами //Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць., Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005 – С. 26-35. (Співавтор Губка А.О.)
 11. Solution of the quasilinear parabolic boundary value problem with the help of Green quasifunction //Nonlinear boundary Value problems. – Donetsk: Institute of Applied Mathematics and Mechanics, v.14, 2004.– P. 146-151.
 12. Про поведінку біля межі області фундаментального розв'язку і функції Гріна для параболічних рівнянь: 36. наук, праць. - Чернівці: Прут, 2002. - Вип. 8. - С. 294-297.
 13. Пам'яті вченого. - Крайові задачі для диференціальних рівнянь: 36. наук, праць. - Чернівці: Прут, 2002. - Вип. 8. - 322. (Співавтор Ленюк М.П.).
 14. About properties of the Solution of cauchy problem for equations with the Degree module of parabolicity. Нелинейные граничные задачи. Сборник научных трудов. Выпуск 11. Донецк, 2001. - С. 126-131.
 15. Про крайову задачу з рухомою межею для параболічних рівнянь 2-го порядку. //Вісник національного технічного ун-ту. “Львівська політехніка”. – 2000. – С. 6
 16. Двоточкова крайова задача для параболічних систем з лінійним керуванням// Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук, пр. - Київ: Ін-т математики НАН України, 1998. - Вип. 1 (17). - С. 126-135. (Співавтор Ленюк О.М.)
 17. Історія кафедр математичного факультету ЧДУ. Кафедра диферен­ціальних рівнянь. 50 років// Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 36. наук. пр. - Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. - Вип 13. - С. 285-296. (Співавтор Ленюк М.П.)
 18. Про розв'язки сингулярних параболічних крайових задач// Нелінійні крайові задачі мат. фізики та їх застосування до крайових задач: 36. наук, пр. - Київ: Ін-т мат. НАН України, 1996. - С. 66-69.
 19. Про ядра Пуассона крайових задач для сингулярних параболічних рівнянь// Математичні методи в науково-технічних дослідженнях: Зб. наук. пр. до 60-річчя проф. А.Ф. Шестипала. - Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. - С. 200-203.
 20. Про одну нелокальну параболічну крайову задачу// Волинський математичний вісник. - Рівне, 1996. - Вип. 2. - С. 159-161. (Співавтор Тарангул О.В.)
 21. Про нелокальну параболічну крайову задачу// Укр. Мат. журн. -1996. - 48, N 3 .- С. 362-367.
 22. Задача Коші для параболічних рівнянь зі степеневими виродженнями коефіцієнтів// Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложение: Сб. науч. тр. - Киев: Ин-т мат. НАН Украины, 1995. - С. 176-178.
 23. Про квазілінійну параболічну задачу з інтегральними крайовими умовами// Нелинейные краевые задачи матем. физики и их применения: Сб. науч. тр. - Киев: Ин-т матем. АН Украины, 1994. - С. 137-138. (Співавтор Рудик Н.І.)
 24. Про зображення розв'язків нелокальної крайової задачі для параболічних рівнянь// Укр. мат. журн. - 1994. - 46, N 7. - С. 947-952. (Співавтор Корбут Л.І.)
 25. Оптимальное управление решениями нелокальных граничных задач для параболи-ческих уравнений// Нелинейные граничные задачи: Респ. межвед. сб. науч. тр. - Киев: Наук, думка, 1992. - Вып. 4. - С. 82-88. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 26. Нелокальна параболічна крайова задача і задача оптимізації// Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - Київ: Ін-т матем. АН України. 1992.- Вип 1. - С. 44-56. (Співавтор Корбут Л.І.)
 27. Задача з виродженням та оцінки функцій Гріна задачі з косою похідною для параболічного рівняння 2-го порядку// Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 36. наук, пр. - Київ: Ін-т матем. АН України, 1992. - Вип 1. - С. 119-129. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 28. Об одном методе решения задачи Коши для сингулярных параболических уравнений// Укр. мат. журн. - 1992. - 44, N 1. - С. 135-138.
 29. О ядрах Пуассона модельной сингулярной параболической граничной задачи// Нелинейные граничные задачи: Сб. науч. тр. - Киев: Наук. думка, 1991. - Вып.З. - С. 54-60.
 30. Про розв'язок загальної параболічної сингулярної крайової задачі// Крайові задачі з різними виродженнями і особливостями: Зб. наук. пр. - Чернівці, 1990. - С. 153-163.
 31. Задача оптимизации и задача с подвижной границей для параболических уравнений// Нелинейные граничные задачи; Сб.науч.тр. - Киев: Наук, думка, 1990. - Вып. 2. - С. 78-84.
 32. Решение параболической граничной задачи с особенностями и задачи оптимального управления// Функцион. и численные методы матем. физики: Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка. 1988. - С. 151-154.
 33. Задача с косой производной и задача оптимального управления для сингулярного параболического уравнения. - Черновиц. ун-т.- Черновцы. 1986. - 27 с. Деп. в Укр. НИИНТИ, N 1310- Ук8бДоп.
 34. О корректной разрешимости задачи Коши для вырождающихся параболических уравнений 2-го порядка. - Черновиц. ун-т. - Черновцы, 1986. -22 с. - Деп. в Укр. НИИНТИ. X 2068 - Ук86Деп. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 35. О применениях функции Грина параболических краевых задач к задачам опти-мального управления// Укр. мат. журн. - 1985. - 37. N 6. - С. 738-744. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 36. Задача Коши для одного класса вырождающихся параболических систем// Укр. мат. журн. - 1984. - 36. N 3. - С. 321-327.
 37. О линейных вырождающихся параболических граничных задачах// Общая теория граничных задач: Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т ПММ. 1983. - С. 130-137.
 38. Глобальная разрешимость граничной задачи для квазилинейной параболической системы и задача без начальных условий// Укр. мат. журн. - 1982. - 34. N6. - С. 710-712. (Співавтор Лавренчук В.П.)
 39. О решении параболической задачи с особенностями в коэффициентах краевого оператора// Укр. мат. журн. - 1982. - 34, N5. - С. 637-640. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 40. О функции Грина общей вырождающейся параболической граничной задачи// Граничные задачи матем. физики. - Киев: Наук, думка, 1981. - С.77-78.
 41. Корректная разрешимость параболической граничной задачи с особенностями в коэффициентах краевого оператора. - Черновиц. ун-т. - Черновцы, 1981. - 28 с. - Деп. в ВИНИТИ, X 890 - 81Деп. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 42. Односторонняя краевая задача для вырождающегося параболического уравнения. Черновиц. ун-т. - Черновцы. 1980. - 17 с. - Деп. в ВИНИТИ, N 3804 - 80Деп. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 43. Задача с косой производной для вырождающегося параболического уравнения// Мат. заметки. - 1980. 28, N 4. - С. 533-544. (Співавтор Купальський І.Д.)
 44. О нелинейных В- параболических краевых задачах// Математиче­ская физика. - Киев, 1977. - Вып. 21. - С. 80-85. (Співавтор Лавренчук В.П.)
 45. Принцип максимума для решений параболических уравнений 2-го порядка с разрывными коэффициентами. - Изв. вузов. Математика. - 1976.-12 с. Деп. в ВИНИТИ. N 1079 - 76Д. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 46. О свойствах решений параболических систем с оператором Бесселя// Мат. сб. Ин-т матем. АН УССР. – К.: Наук, думка, 1976. - С. 151-154. (Співавтор Веренич I.I.)
 47. Задача Коші і крайові задачі для параболічних і еліптичних систем// "Питання сучасного природознавства": Збірник матеріалів, підготовлених до 100-річчя ЧДУ - Львів, 1974. - С. 13-22. (Співавтор Голець Б.І.)
 48. Про В-параболічну задачу з крайовими операторами рівного порядку в просторах Діні- Гельдера// Доп. АН УРСР. Сер. А. - 1974. - N 4. - С. 302-305.
 49. О корректной разрешимости задачи Дирихле и Неймана для параболических уравнений второго порядка с коэффициентами из класса Дини// Укр. мат. журн. - 1974. - 26, X 3. - С. 326-336. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 50. Применение метода Хопфа к решению однородных параболических граничных задач// Математическая физика. - Киев, 1974. - Вып. 15. - С. 171-176. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 51. Задача Коші і основні задачі матфізики для параболічних систем з розривними коефіцієнтами// Доп. АН УРСР. Сер. А. - 1973. - N 5. - С. 409-412.
 52. Задача Дирихле и Неймана для параболических уравнений с оператором Бесселя в пространствах Дини// Математическая физика. - Киев, 1973. - Вып. 14. - С. 113-118.
 53. Про зв'язок між фундаментальними матрицями розв'язків параболічних і еліптичних систем з оператором Бесселя// Доп. АН УРСР. Сер. А. - 1970. - N 3. - С. 210-214. (Співавтор Крехівський В.В.)
 54. Задача Коши для параболических систем, коэффициенты которых имеют малую гладкость// Укр. мат. журн. - 1970. - 22, N 1. - С. 22-36. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 55. Про диференційовність розв'язків еліптичних рівнянь// Укр. мат. журн. - 1968.- 20, N 5. - С. 642-653. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 56. О фундаментальных матрицах решений эллиптических систем// Укр. мат. журн. - 1966. - 18, N 2. - С. 22-41. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 57. Фундаментальні матриці розв'язків загальних 2b- параболічних і еліптичних систем, коефіцієнти яких задовольняють інтегральну умову Гельдера// Доп. АН УРСР. Сер. А.- 1964.- N 8.- С. 1010-1014.
 58. Фундаментальні матриці розв'язків параболічних систем 2-го порядку з коефіцієнтами, які задовольняють умову Гельдера// Доп. АН УРСР. Сер. А.- 1963, X 1.- С. 18-21. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 59. Я.Й. Бiгун, М.I. Матiйчук, I.Д. Пукальський, I.М. Черевко Мiжнародна наукова конференцiя ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування” // Буковинський математичний журнал. 2016. – Т. 4, № 3–4 – С. 8-12
 60. Матійчук М.І. Про зв’язок між фундаментальними розв’язками параболічних рівнянь і рівнянь з дробовими похідними та їх застосування. Буковинський математичний журнал 2017р., том 5 № 3-4 с. 122-131
 61. Матiйчук М.I. Про задачу Коші для псевдодиференціального й телеграфного рівняння з дробовою похідною // Буковинський математичний журнал. 2018. – Т.6,  № 1–2  – С. 90-96

Тези міжнародних та республіканських конференцій

 1. Матійчук М.І. Про зв’язок між фундаментальними розв’язками параболічних рівнянь і рівнянь з дробовими похідними / Матійчук М.І.// XVI Між­нар. наук. конф. ім. М. Кравчука, 14–15. 05. 2015, Київ: Мате­ріа­ли конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх за­стосування. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 160–161.
 2. Mykhaylo Matiychuk On the fundamental solution of a parabolic equation with fractional derivatives // Матеріали X Міжн.наук.конф. ім.В.Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. – С. 101.
 3. Матійчук М.І. Про доточкову задачу для параболічного рівняння з дробовою похідною. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 216.
 4. Матійчук М.І. Крайові задачі для сингулярних параболічних рівнянь з дробовими похідними. //IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С.122-124.
 5. М.І.Matiychuk, A.O.Danyluk Задачі з інтегральними операторами і фрактальними похідними. / International Conference «Nonlinear Partial Differential Equations» (9-14 september 2013). – Donetsk ІPMМ. – 43-44 p.
 6. M.I. Matiychuk About the problems for integral-differential equations of parabolic type /XVI International Conference Dynamical system modeling and stability investigation Abstracts of conference Reports, Kiev, may 29-31, 2013. – P. 38.
 7. Матійчук М.І. Про задачі з операторами дробового диференціювання і псевдодиференціальними операторами. /Матеріали Міжнародної конференції «Сучасні проблеми механіки і математики». – Львів ІППММ, Т.3., 2013. – С. 144-146.
 8. Лучко В.М., Матійчук М.І. Фундаментальний розв’язок параболічних псевдодифе-ренціальних рівнянь вищого порядку та його застосування. /Матеріали міжнародної наукової конференції Диференціальні рівняння та їх застосування (27-29 вересня 2012 р.). – Ужгород: 2012. – С. 55.
 9. Матійчук М.І. Крайові задачі для параболічної системи зі степеневими особливостями. /Матеріали всеукраїнської наукової конференції Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці (11-13 червня 2012). – Чернівці: – С. 110.
 10. Матійчук М.І. Про задачу для параболічних рівнянь з подвійним виродження. /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.299.
 11. Лучко В.М., Матійчук М.І. Задача Коші для псевдодифереціальної системи рівнянь з імпульсним впливом. /Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Прикладні задачі математики присвяченої 50-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного університету нафти і газу м. Яремче (13-15 жовтня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 62-63.
 12. Матійчук М.І. Про задачі дифузії з фрагментальними операторами. /Тези міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька (19-23 вересня 2011 р.). – Дрогобич, 2011. – С. 130.
 13. Матійчук М.І., Конаровська М.І. Про задачу без початкових даних для параболічних рівнянь. /Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім.Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С. 119.
 14. Матійчук М.І. Про задачі з операторами дробового диференціювання для параболічних рівнянь. //Третя Міжнародна конференція молодих математиків з диференціальних рівнянь та їх застосування, присвячена Я.Лопатинському (3-6 листопада 2010 р., Львів). Тези: Донецьк. – С. 75.
 15. Матійчук М.І. Про параболічні задачі з ваговими, інтегральними і фрактальними операторами. //Міжнародна наукова конференція. Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури. (Чернівці 17-21 жовтня 2010 р.) – Тези: Чернівці. – С. 108.
 16. М.І.Матійчук Про задачі з операторами дробового диференціювання, інтегральними умовами і ваговими умовами та їх розвиток //Наукова конференція, присвячена 90-річчю від дня народження С.Д.Ейдельмана (16-18 вересня 2010 року, м.Чернівці). Програма конференції.
 17. M.I. Matiychuk A problem of diffusion processes described by parabolic problems //International Conference Nonlinear Partial Differential Equations, Dnipropetrovsk, September 6-11 2010. Book of abstracts. – Donetsk. – P. 38.
 18. Матійчук М.І. Про задачі з імпульсним впливом для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь: (Український математичний конгрес – 2009, до 100-річчя від дня народження М.М.Боголюбова) [Електронний ресурс] / М.І Матійчук, В.М. Лучко // - Режим доступу до тез: http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/Abstracts/Luchko.pdf
 19. Матійчук М.І. Задача про оптимальну швидкодію та задача для параболічного рівняння з оператором дробового диференціювання. /Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книга ХХІ, 2009. – С. 114-115.
 20. Про задачі для рівнянь з параболічним оператором дробового диференціювання. // II Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки математики» 25-29 травня 2008 року / Тези доповідей. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 132-133.
 21. Двоточкова задача з параболічним оператором дробового диференціювання // Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука (15-17 травня 2008р.) /Матеріали конференції. -К.: ТОВ «Задруга», 2008. – С. 262.
 22. Матійчук М.І. Задача Коші для рівнянь зі спеціальним параболічним оператором дробового диференціювання //Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробагатько (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич). – Львів: «Львівська політехніка». – С. 184.
 23. M.I. Matiychuk On parabolic bondary value problems with singularities on Dini space ///International Conference “Nonlinear partial differential equations” (Yalta, Crimea, Ukraine, September 10-15, 2007). Book pf abstracts. Donetsk. - P. 45.
 24. M.I. Matiychuk A problem of Controe of diffusion processes nhich are described by parabolic problems /International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov (june 24-30, 2007, Kharkiv, Ukraine). Book of abstracts. – P. 100.
 25. Параболічна задача з ваговими крайовими умовами //Міжнародна наукова конференція з диференціальних рівнянь, присвячена 100-річчю з дня народження Я.Б. Лопатинського 12-17 вересня /Тези доповідей. – Львів: Видав. Центр. Львівського ун-ту, 2006. – С. 40.
 26. Кафедрі диференціальних рівнянь 60 років //Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 5-7.
 27. Про розв’язки параболічних і еліптичних крайових задач з особливостями у просторах Діні // Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 104.
 28. Матийчук М.И. Применение квазифункии Грина к решению параболической квазалинейной краевой задачи. //Нелінійний аналіз: Праці Українського математичного конгресу–2001. – К.: Ін-т матем. НАН України, 2005. – С. 50-61. (Видання праць містить 108 с.)
 29. Про крайові задачі для параболічних рівнянь з інтегральними умовами. //International Сonference Modern Problems and new Trends in probability Theory, Abstract II. Institute of Mathematics foot the National Academy of Sciences of Ukraine. – Chernivtsi, Iunne 19-26, 2005. – P. 29.
 30. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для параболічних систем з імпульсною дією //Мiжнародна конференцiя “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (6-9 червня 2005 р., м. Київ) / Тези доповiдей. – Київ, 2005. - С. 68.
 31. Задача Коші для параболічних систем зі сростаючими коефіцієнтами //Міжнародна конферецнія, присвячена 125-річчю від дня народження Ганса Гана (27 червня – 3 липня, Чернівці). Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 68.
 32. Про квазілінійну параболічну крайову задачу з інтегральними умовами //Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробагатька (27 вересня – 1 жовтня 2004 р. м.Дрогобич). Тези доповідей. – Львів, 2004. – С. 140.
 33. Про періодичний розв’язок параболічної системи. //Десята міжнародна наукова конференція ім.акад. М.Кравчука (13-15 травня 2004 р.). Матеріали конференції. – Київ: Задруга, 2004. – С. 176.
 34. On parabolic quasilinear singular boundary value problem with parameter. // Book of abstracts International Conference Nonlinear partial differential equations. - Donezk: 2003. - P. 125.
 35. Про параболічну задачу з різними крайовими умовами на частинах межі області. //Тези доповідей III Всеукраїнської наукової конференції „Нелінійні проблеми аналізу". - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С. 70.
 36. Задачі з вільними межами для сингулярних параболічних рівнянь. //Тези допов. Між. наукової конф. „Шості Боголюбовські читання". - Київ, ЇМ ПАН України, 2003. - С. 145.
 37. Про розв'язок еліптичної крайової задачі з особливостями. //Матер. VI Між. Конферен. „Математичні проблеми механіки неоднорідних структур". - Львів: ІППММ, 2003. - С. 529-530.
 38. Загальна параболічна задача з нелокально-інтегральною крайовою умовою. //Матеріали 9-ої Міжнародної Наукової конференції їм. акад. М. Кравчук (16-19 травня, 2002 р.). - К.: КПІ. - С.168. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 39. Багатоточкові нелокальні задачі для параболічних і псевдопараболічних рівнянь високого порядку. Теорія еволюційних рівнянь. //Міжнародна конференція П'яті Боголюбовські читання (22-24 травня, 2002р.) Кам'янець-Подільський, 2002. - С. 108. (Співавтор Лучко В.М.).
 40. Применение квазифункции Грина к неоднородной параболической смешанной задаче //Материалы Международного конгресса. - К.: 2002. – 14 с.
 41. Non - homogeneous parabolic boundary value problem with point features. -International Conference on Functional Analyis and its Applications Dedicated to the 110th anniversary of Stefan Banach. Book of abstracts (may 28-3 1, 2002). - Lviv, 2002. - P. 136.
 42. Задача Коші та двоточкова крайова задача для параболічних рівнянь з оператором Ейлера. //Тези доповідей міжнародної конференції. Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. - (Чернівці 27-29 серпня 2001р.). - Київ, Ін-т матем. НАН України. -С. 33. (Співавтор Вязнікова B.C.).
 43. Application of green quasifunction to studying of one quasilinear parabolic singular problem. Book of abstracts of Ukrainian Congress of mathematics. International Conference, Kiev, august 22-28, 2001. - P. 81.
 44. Про розв'язок еліптичної крайової задачі з параметром у просторах Діні. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь". - Ін-т матем. НАН України. Дрогобич. 2001. - С. 90.
 45. Про задачу керування розв'язками параболічних крайових задач з інтегральними функціоналами якості. //Праці Міжнародної конференції моделювання і оптимізація складних систем. - Київ. - Т.З., 2001.- С. 46-47 (Співавтор Пукальський І.Д.)
 46. Про поведінку біля межі області фундаментального розв’язку і функції Гріна для параболічних рівнянь. //Всеукраїнська конференція з нелінійних проблем математичної фізики, (25-30 червня 2000 р., м. Кременчук). – Кременчук: Ін-т матем. НАН України, КДПІ. – 2000. – С. 3.
 47. Задача Діріхле і Неймана для параболічних рівнянь з ваговими крайовими умовами. //Матеріали VIII-ої Міжнародної наукової конференції ім.акад.М.Кравчука 11-14 травня 2000 р., Київ /К.: НТУУ (КПІ), 2000. – С. 113.
 48. Сучасні проблеми математики. //Міжнародна наукова конференція: Зб.наук.праць. “Наші ювіляри”. – Київ: Ун-т матем. НАН України, 1999. – С. 259-272.
 49. Про квазіфункцію Гріна параболічної задачі, математика її застосування та викладання. //Зб. матеріалів міжвузівської регіональної наукової конференції, присвяченої 70-річчю фізико-математичного ф-ту (24-25 вересня, 1999 р., м. Кіровоград). Педуніверситет ім..Вінниченка. – С. 78-80.
 50. On parabolic boundary velum problem with degeneration’s, almoner partial differential ignitions Boon of abstracts international Conference, Lviv, August 23-29, 1999. – P. 140.
 51. Задача Коші для інтегро-диференціальних рівнянь з параболічним оператором та оператором згортки// Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної конференції. – Чернівці: Рута, 1998. - Ч.4. С. 55-58.
 52. Про крайові задачі для параболічних рівнянь з коефіцієнтами, які мають степеневі особливості// Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Київ: Ін-т математики НАН України, 1998. - Частина І. - С. 117-118.
 53. Про розв'язність нелокальних крайових задач для параболічних псев-додиференціальних рівнянь// Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки і математики'', присвячена 70-річчю від дня народження академіка НАН Ураїни Ярослава Степановича Підстригача та 25-річчю за­снованого ним Інституту
 54. прикладних проблем механіки і математики (25-28 травня 1998 p.): Матеріали. - Львів, 1998. С. 249. (Співавтор Дрінь О.Я.)
 55. About the non-local parabolic boundary problem and the problem of optimization// International conference Nonlinear partial differential equations (Kiev, August 26-30, 1997): Book of abstracts. - Donetsk, 1997. - P. 128.
 56. Про параболічну задачу з ваговими крайовими умовами// Всеукр. наук. конф. ''Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь", присвячена 70-річчю від дня народження Віталія Скоробагатька (1927-1996) (15-19 верес. 1997 p., м. Дрогобич): Тез. доп. - Київ, 1997. С. 73.
 57. Про параболічну крайову задачу з виродженням// Наукова конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Володимира Левицького: Тез. доп. - Тернопіль, 1997. - С. 50-51.
 58. Багатоточкова параболічна крайова задача// Всеукраїнська конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", до 60-річчя проф. Фодчука В.І. (15-16 травня 1996 р., м. Чернівці). - Київ: Ін-т мат. НАН України, 1996. - С. 127.
 59. On one parabolic quasilinear boundary value problem// International conference Nonlinear differential equations. Book of abstracts.- Kiev. Institute of Mathematics ets, 1995 (august 21-27). - P. 109.
 60. Про властивості розв'язку задачі Коші для рівнянь зі степеневим модулем параболічності //Всеукраїнська наукова конференція ''Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях", присвячена 70-річчю від дня народження проф. П.П. Кашмірського (5-7 жовтня 1995 p.): Тез. доп. - Ч. 2. - Львів, 1995. – С. 43-44.
 61. Про задачі керування дифузійними процесами, які описуються інтегральними функціоналами якості// Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя (24-28 травня 1995 p.): Тез. доп. – Тернопіль, 1995. -С 31-32.
 62. Про періодичні розв’язки і розв’язок нелокальних крайових задач для параболічних систем // Матеріали наук.конф. викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету (4-6 травня 1995 р.). Т. 2: фізико - математичні науки. - Чернівці: Рута, 1995.- С 112. (Співавтори Гончаренко А.Г., Тарангул О.В.)
 63. Про розв'язки сингулярних крайових задач та їх застосування// Міжнародна математична конференція, присвячена пам'яті Ганса Гана (10-15 жовтня 1994 p., Чернівці): Тез. доп. - Чернівці: Рута, 1994. - С 100.
 64. Про нелокальну параболічну крайову задачу// Всеукраїнська наукова конференція "Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь" (25-27.01.1994 p., м. Дрогобич): Тез. доп. - Київ, 1994. - С. 27. (Співавтор Корбут Л.І.)
 65. Про сингулярну параболічну крайову задачу// Тези першої українське американської матем. школи "Диф. рівняння та їх застосування" (1,06-10.06.1993 р.). - Судак (Крим), 1993. - С. 28.
 66. Про загальну параболічну крайову задачу з інтегральними крайо­вими умовами// Тези Міжнар. конф., присвяченої пам'яті академіка М.П. Кравчука (22-28 вересня 1992 р.). - Київ - Луцьк, 1992. - С 127.
 67. Об управлении решениями параболической сингулярной задачи// Тез. докл. Международной конф. "Дифференц. и интегр. уравнения. Математическая физика и специальные функции". 24-31 мая 1992 г. - Самара, 1992. - С 164-165.
 68. О решении сингулярной параболической граничной задачи// Тезисы докл. VIII республ. конференции "Нелинейные задачи матфизики и задачи со свободной границей". - Донецк: ИПММ, 1991. - С 75.
 69. Об одной задаче оптимизации для параболических уравнений// 2 Всесоюзная, конференция "Новые подходы к решению диф. уравнений". (Дрогобич 30.05-1.06.1989). Тез. докл. – М.: Выч. центр АН СССР, 1989. - С. 109. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 70. Об одной задаче оптимизации и задаче с подвижной границей для параболических уравнений// VI Респ. конф. "Нелинейные задачи матом. физики". Тез. докл. - Донецк: Ин-т ПММ АН УССР. 1987. - С. 93.
 71. Решение параболической граничной -задачи с особенностями и задачи оптимального управления// IX Советско-Чехосл. совещ. по примен. функц. методов теории функ-ций и задачи мат. физики. Тез. докл. - Донецк: Ин-т ПММ АН УССР, 1986. - С. 97.
 72. О функции Грина вырождающейся параболической граничной задачи и задаче оптимального управления// IX школа по теории операторов в функциональных пространствах. Тез. докл. - Тернополь, 1984. - С. 86-87.
 73. О глобальных решениях некоторых квазилинейных параболических граничных задач// Республ. конф. по нелинейным задачам мат. физики. - Донецк: Ин-т ПММ АН УССР, 1983. - С. 77. (Співавтор Лавренчук В.П.)
 74. О функциях Грина задач математической физики для вырождающегося параболического уравнения и их применения// Республ. конф. по нелинейным задачам мат. физики. - Донецк: Ин-т ПММ АН УССР. 1983. - С. 90. (Співавтор Пукальський І.Д.)
 75. Об оптимальном управлении системой, описываемой параболической граничной задачей// Третий респуб. симпозиум по диф. и интегр. уравнениям. Тез. докл.- Одесса, 1982. - С. 82-83.
 76. Применение фундаментальных решений к исследованию граничной сингулярной задачи параболического типа// Труды Всесоюзной конференции по уравнениям с частными производными, посвященной 75-летию со дня рождения И.Г. Петровского. МГУ, 1978. - С. 379-380.
 77. Исследование фундаментальных решений задачи Коши и параболических граничных задач с минимальной гладкостью и вырождениями// Тез. докл. VIII Воронежской зимней математической школы. - Воронеж, 1974. - С. 65-67.
 78. Про дробові степені параболічних операторів в просторах Діні// Матеріали ювілейної конференції молодих науковців з проблем природничих наук. - Чернівці, 1970. - С. 17-19.
 79. О свойствах эллиптических потенциалов в классах Дини// Тез. доп. XXII наукової сесії ЧДУ. - Чернівці, 1966. - С. 126-127.
 80. Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем с непрерывными по Дини коэффициентами и их применения// Тез.доп. Всесоюзної міжвузівської наукової конференції по функціональному аналізу, - Баку, 1965. - С. 72-73. (Співавтор Ейдельман С.Д.)
 81. Фундаментальные матрицы решений параболических систем и их применение// Тез. доп. XX сесії ЧДУ. Сер. мат. - Чернівці, 1964. - С. 8-11.
 82. О фундаментальных матрицах решений 2b-эллиптических систем// Тез. доп. XX сесії ЧДУ. Сер. мат. - Чернівці, 1964.- С. 55-56.
 83. М.І. Матійчук, І.Д. Пукальський. Історія кафедри диференціальних рівнянь // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 38-44.
 84. 1. Матійчук М.І., Яшан Б.О. Про крайові задачі для фрактального рівняння дифузії // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 86-87.
 85. Матійчук М. І., Лучко В. М. Про задачу Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння із дробовою похідною. – Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ: Т. 1. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. с. 110-111.
 86. М. Матійчук Про задача для фрактальних і псевдодиференціальних рівнянь параболічного типу. – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 83.
 87. Матійчук М.І. Про функцію Гріна псевдодиференціального рівняння з дробовою похідною. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 147-148. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.

Навчальні посібники, методичні рекомендації, програми дисциплін спеціалізації

 

 1. Сборник программ спецкурсов и спец. семинаров. кафедры диф. уравнений. – Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1977. – 15 с.
 2. Методичні вказівки для організації проведення НДРС // Методичні матеріали кафедри. Чернівец. ун-т: – Чернівці, 1981. – 11 с.
 3. Методические рекомендации к выполнению дипломных работ по математике (укр). – Методические материалы кафедры. – Черновцы, 1984. – 7 с. (Співавтори В.Т. Мартинюк, Й.Ф. Куш-нірчук)
 4. Методические рекомендации и задания для лабораторных работ по вариационному исчислению и методам оптимизации. – Черновцы: Черновиц. ун-т, 1986. – 32 с. (Співавтор І.Д. Пукальський)
 5. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи з матаналізу (для студентів фізичного факультету). – Чернівец. ун-т: Чернівці, 1988. – 47 с. (Співавтори І.І. Веренич, І.Д. Пукальський)
 6. Методические рекомендации и задания для самостоятельной работы по курсу мат. анализа для физического факультета. – Черновцы: Черновиц. ун-т, 1989. – 28 с. (Співавтори І.Д. Пукальський, І.І. Веренич)
 7. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи з курсу “Математичний аналіз” (для студентів фізичного факультету). – Чернівец. ун-т: Чернівці, 1990. – 29 с. (Співавтор І.Д. Пукальський)
 8. Програми дисциплін з спеціалізації кафедри диф. рівнянь. – Чернівец. ун-т: Чернівці. 1992. – 21 с.
 9. Дисципліни спеціалізації кафедри диференціальних рівнянь математичного факультету. – Чернівец. ун-т: Чернівці, 1997. – 24 с.
 10. Дисципліни спеціалізації кафедри диференціальних рівнянь математичного факультету та вимоги до виконання магістерських і дипломних робіт (Спеціальність 7.08.01.01 – математика): Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 24 с.
 11. Некласичні крайові задачі для параболічних рівнянь: Навчальний посібник / Укл. М.І. Матійчук, М.Ю. Царьков. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.
 12. Методи розв’язування нестандартних задач з математики: Навчально-методичний посібник. / Укл. Тупкало І.С., Матійчук М.І. – Чернівці: Рута, 2006. – 88 с.
 13. Варіаційне числення та методи оптимізації: Навчальний посібник / укл. Матійчук М.І., Перун Г.М., Ленюк О.М. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 92 с.
 14. Крайові задачі для параболічних і еліптичних рівнянь : навч. посібник / укл.: М.І. Матійчук, Г.М. Перун. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 144 с.
 15. Матійчук М.І. Загальні параболічні крайові задачі: Навчальний посібник / укл. : М.І. Матійчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – 140 с.
 16. Матійчук М.І. Екстремальні задачі й задачі оптимального керування: Навчальний посібник / укл. : М.І. Матійчук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 102 с.
 17. Матійчук М.І., Лучко В.М. Задачі для фрактальних і псевдодиференціальних рівнянь параболічного типу: Навчальний посібник / укл. : М.І. Матійчук, В.М. Лучко. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 324 с.
 18. Матійчук М.І., Лучко В.М. Ефективність проектної діяльності у розвитку учнів на уроках інформатики. Чернівці, 2018. – 104 с.
 19. М.І. Матійчук, Г.М. Перун. Загальні параболічні крайові задачі: науково-методичний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 120 с. 

Курси, що читає:

 1. Крайові задачі для параболічних рівнянь 2-го порядку
 2. Загальні параболічні крайові задачі
 3. Задачі дифузії і теплопровідності
 4. Задачі з рухомими межами
 5. Варіаційне числення і методи оптимізації

Додаткова інформація:

Наукові праці присвячені дослідженню загальних параболічних крайових задач та їх застосуванню до задач дифузії, задач з рухомими межами, оптимального керування. Науково-методичні праці стосуються викладання математичних дисциплін на фізичному й математичному факультетах. Особлива увага при цьому приділяється дисциплінам спеціалізації, підготовці магістрів та спеціалістів, кандидатів наук.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃzь@юfЛЯchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.